files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Informacja spółki Serinus o działalności w Tunezji

Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (TSX: SEN, GPW: SEN) przekazuje aktualne informacje o swojej działalności operacyjnej w Tunezji. Prowadzona przez Spółkę produkcja na polach Sabria i Chouech Es Saida w Tunezji nadal jest tymczasowo zawieszona w związku z trwającymi na południu kraju protestami społecznymi i pracowniczymi. Pole Sabria pozostaje zamknięte od 22 maja, a położone dalej na południe pole Chouech Es Saida – od 28 lutego br.

Trwające na południu kraju protesty dotyczące zatrudnienia i rozwoju doprowadziły do blokady wszelkiej działalności prowadzonej na polach naftowych w południowej części Tunezji oraz do zamknięcia głównego rurociągu eksportowego biegnącego z południa na północ. Dwa większe ogniska protestów, które wpływają na funkcjonowanie branży naftowej i gazowej w Tunezji, znajdują się w gubernatorstwach Tataouine i Kebili.

W regionie Tataouine, gdzie położone jest pole Chouech Es Saida, większa grupa protestujących rozpoczęła 22 kwietnia strajk okupacyjny w wojskowym punkcie kontroli w El Kamour. Punkt ten kontroluje dostęp do pustynnego regionu na południu, włączając w to południowe pola naftowe. Protestujący nielegalnie zablokowali kołowy transport towarów i osób w kierunku instalacji naftowych na południu, co uniemożliwia spółkom naftowym prowadzenie wydobycia ropy i gazu. W dniu 20 maja protestujący zaatakowali i uszkodzili stację zaworową SP4 na nitce głównego rurociągu biegnącego z południa na północ kraju. Spowodowało to do dnia 5 czerwca zawieszenie całej produkcji w tym regionie (OMV, ENI, SODEPS i MEDCO) wskutek wyczerpania zdolności magazynowych. Dnia 16 czerwca strajk okupacyjny w El Kamour zakończono na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy komitetem strajkowym a władzami, przy czym związek zawodowy Union Générale Tunisienne du Travail („UGTT”) zobowiązał się do wdrożenia porozumienia w regionie Tatouine do 18 czerwca. Z tym dniem OMV, ENI, SODEPS i MEDCO wznowiły produkcję ropy i gazu. Jednocześnie jednak wstrzymanie produkcji spowodowało uszkodzenia w co najmniej 9 odwiertach, na których wznowienie wydobycia wymagać będzie w przyszłości znacznych nakładów kapitałowych. W dniu 27 czerwca grupa protestujących nielegalnie osób z miasta Douz ponownie zamknęła zawór głównego rurociągu biegnącego z południa na północ kraju w miejscowości Bou Lahbal (100 km na południe od Douz). Mimo obowiązującego porozumienia, w dniu 5 lipca protestujący z Tataouine ponownie zablokowali drogę prowadzącą do pustynnego regionu na południu kraju oraz przejęli szereg należących do spółki pojazdów z napędem na cztery koła. W dniu 7 lipca OMV i SODEPS ponownie wstrzymały produkcję z regionu pustynnego Tataouine na południu, a w dniu 10 czerwca wskutek blokady rurociągu produkcję wstrzymał ENI. W oświadczeniu prasowym minister poinformował, że spółki naftowe muszą zatrudnić 100 nowych pracowników w lipcu br., 150 nowych pracowników we wrześniu oraz 150 nowych pracowników w październiku. Dodał również, że planuje się stworzenie 1000 nowych miejsc pracy w 2017 r. oraz kolejnych 500 miejsc pracy w 2018 r. Tymczasem wedle szacunków aktualny łączny poziom zatrudnienia w tunezyjskich spółkach naftowych wynosi 1700 osób, zaś w obecnych warunkach gospodarczych spółki nie mają możliwości, by podjąć dalsze zobowiązania w zakresie zatrudnienia.

Oprócz protestów w regionie Tataouine, równoległe protesty rozpoczęły się w regonie Kebili, gdzie znajduje się należące do Spółki pole Sabria. W dniu 4 kwietnia, wskutek protestów prowadzonych w Tataouine, w Kebili rozpoczęła się kampania społeczna pod hasłem „Gdzie jest ropa?” W kwietniu protesty rosły i do dnia 7 maja protestujący rozpoczęli strajk okupacyjny na terenie instalacji Perenco w Douz. Eskalacja tych działań szybko doprowadziła do wstrzymania produkcji i opuszczenia instalacji przez pracowników Perenco. W tym okresie Serinus nadal transportował ropę naftową z pola Sabria ciężarówkami, ale dnia 19 maja protesty w regionie El Faouar spowodowały wstrzymanie ruchu wszystkich pojazdów ciężarowych przewożących ropę. Jednocześnie w El Faouar zorganizowano strajk generalny z żądaniem, by władze zobowiązały się do przeprowadzenia specjalnego posiedzenia ministrów poświęconego sytuacji gospodarczej w tym regionie. W dniu 22 maja, z uwagi na brak reakcji władz, protestujący w El Faouar zjawili się na terenie instalacji Serinus na polu Sabria z żądaniem wstrzymania przez Spółkę produkcji i ewakuacji całego personelu z pola naftowego. Władze podjęły próbę załagodzenia sytuacji, organizując w dniu 25 maja posiedzenie ministrów. Jednak posiedzenie to nie doprowadziło do rozwiązania sytuacji, gdyż protestujący odrzucili 29 inicjatyw proponowanych przez rząd, oceniając je jako niewystarczające. Ostateczne postulaty protestujących w El Faouar (gubernatorstwo Kebili) nie są pewne. Jednakże idą one w kierunku poprawy sytuacji w regionie w zakresie rozwoju i zatrudnienia, między innymi poprzez wprowadzenie projektów publicznych, zwiększenie poziomu zatrudnienia w spółkach naftowych i poszerzenie zaangażowania społeczno-gospodarczego spółek naftowych poprzez zwiększenie przeznaczonego na ten cel finansowania oraz utworzenie podmiotów zależnych na terenie gubernatorstwa.

Gubernator Kebili podjął inicjatywę zmierzającą do zebrania postulatów protestujących w formie wspólnej listy. W dniu 6 lipca na terenie instalacji Perenco w El Franig odbyło się spotkanie przedstawicieli protestujących, związków zawodowych i władz. W efekcie spotkania protestujący przyjęli propozycję władz, by połączyć postulaty i powołać jeden wspólny komitet koordynujący wszystkie strajki okupacyjne poszczególnych delegacji związkowych pod nadzorem UGTT.

Proces ten jest obecnie w toku. W sobotę, 15 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami UGTT poświęcone propozycji gubernatora w zakresie połączenia postulatów i powołania jednego wspólnego komitetu koordynującego wszystkie strajki okupacyjne poszczególnych delegacji związkowych. Na spotkaniu tym wyłoniono komitet, w którego skład weszli wszyscy najważniejsi przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, członkowie parlamentu, grup protestujących i UGTT. Sporządzono listę wspólnych postulatów, które zostaną przekazane władzom.

Wskutek trwających blokad dróg w gubernatorstwie Kebili, Spółka nie mogła dotychczas wznowić produkcji ropy na polu Sabria. Spółka podjęła działania zmierzające do oszczędności kosztów w celu ograniczenia do minimum poziomu wydatków z jednoczesnym podtrzymaniem zobowiązań umownych Spółki.

Spółka nadal prowadzi rozmowy z władzami oraz innymi producentami ropy w celu bieżącej analizy sytuacji. W ciągu ostatnich czterech miesięcy władze zorganizowały szereg spotkań z protestującymi, szukając rozwiązania sytuacji. Niestety akcje protestacyjne i wstrzymanie produkcji na południu Tunezji niesie niezamierzone konsekwencje, które mogą wyrządzić znaczne szkody dla gospodarki Tunezji, co może zniweczyć osiągnięcie postawionych przez protestujących celów związanych ze wzrostem zatrudnienia i możliwości na południu Tunezji.

Spółka wyraża nadzieję, że protestującym i władzom uda się jak najszybciej wypracować rozwiązanie protestów społecznych, zaś produkcja ropy w regionie zostanie wznowiona z korzyścią dla Tunezji i wszystkich jej obywateli.

O Serinus

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

 Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc.

Calvin Brackman

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych

Tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie:  Niniejsza  informacja  prasowa  została  przetłumaczona  na  język  polski  z  oryginału  w  języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt,  że stwierdzenia dotyczące przyszłości  odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.