files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Helmut Langanger

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Rezerwy

Pan Langanger jest Prezesem Zarządu

W latach od 1974 do 2010 pan Langanger był zatrudniony przez austriacką spółkę OMV, jedną z największych grup zintegrowanego wydobycia ropy i gazu w Europie Środkowej. W OMV do roku 1980 zajmował się jako inżynier zbiornikami, a następnie wykonywał oceny techniczne i ekonomiczne międzynarodowych przedsięwzięć poszukiwawczo-wydobywczych do roku 1985, gdy został mianowany Wiceprezesem ds. Planowania i Ekonomii projektów poszukiwawczo-wydobywczych i gazu ziemnego. W 1989 r. pan Langanger został mianowany Starszym Wiceprezesem ds. Międzynarodowych Operacji Poszukiwawczo-Wydobywczych, a w 1992 r. został Starszym Wiceprezesem ds. Międzynarodowych Operacji Poszukiwawczo-Wydobywczych OMV. Od 2002 r. do odejścia na emeryturę z OMV w 2010 r. pan Langanger pełnił rolę Wiceprezesa Wykonawczego ds. Poszukiwawczo-Wydobywczych Grupy, był członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. Wydobycia. W okresie, gdy zajmował się operacjami poszukiwawczo-wydobywczymi, spółka OMV zbudowała ważny, międzynarodowy portfel operacji poszukiwawczo-wydobywczych w 17 krajach i zwiększyła rezerwy 2P z 300 mln boe (1989) do 1,9 mld boe (2009).

Pan Langanger jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej zajmującej się wyposażaniem pól naftowych, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, notowanej na wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych. Jest także niewykonawczym członkiem spółki akcyjnej EnQuest plc, notowanej na giełdzie LSE i członkiem rady prywatnej czeskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej z siedzibą w Pradze. Pan Langanger zasiada w Komisji ds. Rezerw.

Pan Langanger uzyskał dyplom magisterski na kierunku Inżynieria ropy naftowej Uniwersytetu Górniczego w Leoben w Austrii w 1973 r. oraz tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Wiedeńskiego w 1980 r.

Evgenij Iorich

Niezależny Dyrektor, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ład Korporacyjnych i Kompensacyjnych

Od 2013 r. Evgenij Iorich jest członkiem Zarządu Serinus (członek zależny).

Pan Iorich jest wiceprezesem Pala Investments, spółki inwestycyjnej skupionej na wielu strategiach, służącej do inwestowania i wytwarzania wartości w sektorze górniczym na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Pan Iorich pracuje w Pala Investments od 2006 roku. Jego doświadczenie inwestycyjne w spółce Pala dotyczy ropy naftowej i gazu, metali nieszlachetnych i surowców masowych. Jego doświadczenie w dziedzinie surowców dotyczy wielu surowców masowych, a także metali szlachetnych i nieszlachetnych.

Przed dołączeniem do spółki Pala pan Iorich był dyrektorem finansowym w Mechel, rosyjskiej spółce metalurgiczno-górniczej, gdzie zajmował się wszystkimi aspektami budżetowania, prognozowania i modelowania finansowego. Pan Iorich jest obecnie dyrektorem Melior Resources Inc. i Peninsula Energy Limited (spółka akcyjna notowana na giełdzie ASX).

Pan Iorich ukończył Uniwersytet w Zurychu, uzyskując tytuł magistra.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny, Dyrektor Zależny

Jeffrey Auld został mianowany Dyrektorem Generalnym i Prezesem oraz członkiem Zarządu Serinus Energy 31 sierpnia 2016 r.

Pan Auld jest zaangażowany w międzynarodową działalność w zakresie ropy naftowej i gazu od ponad 25 lat. W tym czasie zarządzał spółkami i był doradcą spółek działających na wschodzących rynkach ropy naftowej i gazu. Pan Auld ma bogate doświadczenie w dziedzinie finansów korporacyjnych, fuzji i przejęć oraz zarządzania strategicznego.

Rozpoczął karierę w Kanadzie, a następnie przeniósł się do Wielkiej Brytanii w 1995 r. Był Dyrektorem Komercyjnym ds. Nowych Przedsięwzięć w Premier Oil plc. Opuścił Premier Oil i dołączył do zespołu ds. energii i mocy w grupie ds. fuzji i porad strategicznych Goldman, Sachs and Co. Następnie po opuszczeniu Goldman Sachs dołączył do PetroKazakhstan, notowanej na giełdzie NYSE spółki posiadającej aktywa w Kazachstanie, jako Starszy Wiceprezes. Po rozstaniu z PetroKazakhstan pan Auld przyjął rolę Dyrektora ds. Energii na terenie Europy w Canaccord Genuity z siedzibą w Londynie. Przed dołączeniem do spółki Serinus pan Auld był Dyrektorem ds. Ropy i Gazu na region EMEA w Macquarie Capital z siedzibą w Londynie.

Pan Auld posiada dyplom licencjacki w dziedzinie ekonomii i politologii, uzyskany na Uniwersytecie Calgary i dyplom Masters of Business Administration z wyróżnieniem, przyznany przez Imperial College w Londynie.

Dominik Libicki

Niezależny Dyrektor, Członek Komitetu Rezerwy

Członek Zarządu Serinus od sierpnia 2016 r., Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji w Kulczyk Investments.

Uznany menedżer mediów elektronicznych, spółek telekomunikacyjnych i rynku nowych technologii. Dołączył do Kulczyk Investments w styczniu 2016 r. Wcześniej, w latach 2001–2015, jako Prezes i Dyrektor Generalny spółki Cyfrowy Polsat S.A., budował pozycję rynkową spółki Cyfrowy Polsat jako największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w Polsce i jednej z największych w Europie. Był także Wiceprezesem zarządu spółki Polkomtel i członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat. W latach 2005-2006 był członkiem, a w latach 2006-2008 Wiceprezesem rady nadzorczej spółki Polska Telefonia Cyfrowa (operator sieci komórkowej Era, obecnie T-Mobile). W latach 1999-2011 był członkiem zarządu spółki Polskie Media, nadawcy kanałów TV4 i TV6. Zajmował również pozycję Prezesa Prywatnej Organizacji Pracodawców Medialnych działającej w Polskiej Konfederacji „Lewiatan”.

Posiada tytuł magistra Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Łukasz Rędziniak

Niezależny Dyrektor, Przewodniczący Komisji Ładu Korporacyjnego i Rekompensaty

Członek Zarządu i Radca Prawny Kulczyk Investments SA, największego akcjonariusza spółki Serinus.

Pan Rędziniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest adwokatem (aplikacja w 1996 r.), członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990–1991 pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991–1992 był prawnikiem w spółce Consoft Consulting sp. z o.o. W latach 1997–2000 pracował jako adwokat, prowadząc indywidualną praktykę ściśle współpracującą ze spółką Dewey Ballantine sp. z o.o. W latach 1993–2007 pracował w firmie prawniczej Dewey and LeBoeuf LLP, gdzie w 2001 r. został mianowany partnerem. Następnie, w latach 2007–2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2009 r. jest partnerem i partnerem zarządzającym w warszawskim biurze spółki Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Góra sp. k. W 2013 r. został członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. W tym samym roku został mianowany członkiem rady nadzorczej spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. i członkiem rady nadzorczej spółki Polenergia S.A. (Wiceprezes Rady Nadzorczej).

Ze względu na działania prowadzone przez Grupę Emitenta pan Łukasz Rędziniak nie prowadzi żadnych działań konkurencyjnych względem Spółki. Nie jest akcjonariuszem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce ani członkiem organów spółki ani innej konkurencyjnej jednostki prawnej, poza aktywnością prowadzoną w ramach Grupy Spółki. Pan Łukasz Rędziniak nie jest notowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w Polsce zgodnie z polską Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Eleanor Barker

Niezależny Dyrektor, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego

Eleanor Barker jest prezesem Barker Oil Strategies, a od roku 2014 także dyrektorem Sterling Resources Ltd. Pani Barker od 1995 roku zajmuje się międzynarodowymi badaniami dotyczącymi ropy naftowej. W latach 2012–2014 pełniła rolę analityka rynku ropy naftowej w Toll Cross Securities Inc. W latach 2007–2012 była prezesem Barker Oil Strategies Inc. Pani Barker jest byłym dyrektorem amerykańskiej organizacji National Association of Petroleum Investment Analysts i byłym prezesem stowarzyszenia Canadian Association of Investment Analysts. W latach 1993–1995 pełniła rolę dyrektora Gordon Capital. Przed rozpoczęciem pracy na rynkach finansowych zajmowała różne stanowiska w Esso i Gulf Canada.

Jim Causgrove

Dyrektor Niezależny

Pan James Causgrove jest profesjonalnym menedżerem z branży naftowo-gazowej i posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe. Łączy zarówno gruntowną znajomość inżynierii technicznej, jak i doświadczenie biznesowe z dokonaniami w zakresie zarządzania i przywództwa. Od roku 1979, pracując najpierw dla Chevron Corporation, a następnie dla Pengrowth Energy Corporation, zdobywał wiedzę i umiejętności obejmujące praktycznie wszystkie obszary przemysłu naftowo-gazowego, w szczególności techniczne aspekty wierceń, wydobycia, prowadzenia działalności operacyjnej, transportu i magazynowania. Z pracy w Chevron, zarówno w jej kanadyjskiej centrali, jak też w licznych biurach terenowych oraz na polach naftowych, wyniósł świetną znajomość zagadnień dotyczących eksploatacji pól i spraw technicznych. Oprócz stanowisk technicznych zajmował stanowiska w ramach obszarów joint ventures, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i planowania biznesu oraz transportu i magazynowania. Pracując najpierw jako kierownik techniczny, a następnie przynależąc do kadry kierowniczej średniego szczebla i wreszcie jako członek kadry zarządzającej Chevron oraz Pengrowth, zyskał cenną, dogłębną znajomość biznesu. Jako Wiceprezes Pengrowth należał do zespołu kierownictwa firmy i ściśle współpracował z radą dyrektorów.

Sebastian Kulczyk

Dyrektor Zależny

W styczniu 2014 r. Sebastian Kulczyk objął funkcję Prezesa Zarządu Kulczyk Investments S.A. Pracuje w Kulczyk Investments S.A. od 2010 r., nadzorując sekcję zasobów naturalnych grupy. W grudniu 2011 r. został mianowany na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za rozwój biznesowy. W latach 2008–2010 pracował w Londynie dla niezależnej spółki Lazard zajmującej się konsultingiem i zarządzającej aktywami. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu funduszu inwestycyjnego Phenomind Ventures, który wspierał polskie spółki nowych technologii. Ma doświadczenie w prowadzeniu spółek działających na rynku elektronicznym. W latach 2000–2011 był członkiem zarządu i właścicielem Goldensubmarine, agencji interaktywnej.

W roku 2005 ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom w dziedzinie zarządzania i marketingu, a w roku 2002 studiował zarządzanie projektami i kadrami w London School of Economics.

Od maja 2014 r. pan Kulczyk jest członkiem zarządu Serinus. Zarząd uznał, iż pan Kulczyk jako dyrektor wykonawczy Kulczyk Investments (spółki posiadającej około 50,77% akcji przedsiębiorstwa będących w obiegu) nie jest dyrektorem niezależnym.

Tracy Heck

Dyrektor Finansowy

Pani Heck jest finansistką posiadającą wieloletnie doświadczenie w międzynarodowej i krajowej branży ropy naftowej i gazu. Rozpoczęła karierę zawodową w firmie KPMG w Wielkiej Brytanii, a następnie kontynuowała pracę w Kanadzie, gdzie ostatecznie przyjęła stanowisko Zastępcy Partnera w praktyce audytowej KPMG w Calgary. Od października 2005 do dołączenia do spółki Serinus jako Dyrektor Finansowy w czerwcu 2012 r. pani Keck była Kontrolerem krajowej spółki wydobycia ropy i gazu, której łączna produkcja wynosiła około 47 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie („boe/dzień”). Od 1 stycznia 2014 pani Tracy Heck jest Dyrektorem Wykonawczym i Dyrektorem Finansowym Serinus Energy.

Calvin Brackman

Wiceprezes, Dział Relacji Zewnętrznych i Strategii

Pan Brackman ma szerokie doświadczenie w relacjach z administracją państwową i interesariuszami. Umiejętności te będą mieć krytyczne znaczenie, ponieważ spółka Serinus zamierza rozpocząć rozwój projektu Moftinu w Rumunii. Skuteczne relacje z administracją państwową i interesariuszami będą kluczowe dla terminowej realizacji tego projektu. Współpracuje z Dyrektorem Generalnym i Dyrektorem Finansowym w zakresie opracowywania i wdrażania strategii korporacyjnej.