files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Serinus – aktualizacja informacji o działaniach w Tunezji

Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (TSX:SEN, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji o swojej działalności operacyjnej w Tunezji. Spółka została poinformowana przez Entreprise Tunisienne D’Activites Petrolieres („ETAP”), że protesty w gubernatorstwach Kebili i Tataouine zostały zakończone. Potwierdziły to napływające z Tunezji wiadomości i artykuły obwieszczające zakończenie protestów.

Trwające na południu kraju protesty dotyczące zatrudnienia i rozwoju doprowadziły do blokady wszelkiej działalności prowadzonej na polach naftowych w południowej części Tunezji, w tym
na należącym do Spółki polu Sabria.

Chociaż koniec protestów to zasadniczy, pozytywny pierwszy krok na drodze Spółki do przywrócenia wydobycia ropy i gazu w Tunezji, Spółka będzie kontynuowała dialog z władzami Tunezji i z ETAP
– swoim parterem na polu Sabria w celu ustalenia, czy mogła będzie wznowić produkcję na swoich polach naftowych w bezpiecznym środowisku, oferującym wystarczającą pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie wystąpią dalsze zakłócenia produkcji. Ponadto Spółka nie prowadziła rozmów ani nie otrzymała powiadomień z Ministerstwa Energetyki lub Ministerstwa Spraw Społecznych dotyczących warunków, jakie zaproponowano w celu zakończenia protestów. Serinus nie podjął żadnych zobowiązań co do dodatkowego zatrudnienia lub składek na cele socjalne, dając jasno do zrozumienia w swoich rozmowach z władzami i ETAP, że Spółka będzie działać ze swoim parterem i interesariuszami na rzecz zachowania w obecnych trudnych warunkach rynkowych stopy zwrotu
z inwestycji.

Spółka będzie sukcesywnie informowała rynek o postępach w zakresie przywracania produkcji
w Tunezji.

O Serinus

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc.

Calvin Brackman

Wiceprzewodniczący ds. Stosunków zewnętrznych i strategii

Tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie:  Niniejsza  informacja  prasowa  została  przetłumaczona  na  język  polski  z  oryginału  w  języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt,  że stwierdzenia dotyczące przyszłości  odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.