files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Serinus – wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2017 r.

Serinus  Energy  Inc.  („Serinus”,  „SEN”  lub  „Spółka”)  przedstawia  swoje  wyniki  finansowe  oraz operacyjne za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku.

Podsumowanie I kwartału 2017 r. 

 • Uzyskana w I kwartale 2017 produkcja wyniosła średnio 698 boe/d, co w stosunku do 1.154 boe/d odnotowanych w 2016 r. stanowi spadek o 40%. Niższa produkcja w 2017 r. wynikała z zamknięcia  pola  Chouech  Es  Saida  przez  okres  54  dni  w  trakcie  kwartału ze względu na  kwestie  pracownicze.  Pole  Chouech  Es  Saida  pozostaje  nieczynne  od 28 lutego 2017 r. Spadek wydobycia na Chouech Es Saida został częściowo skompensowany przez wzrost produkcji na polu Sabria, co wynikało z wyższej produkcji z odwiertu WIN-12 w porównaniu do I kw. 2016 r.
 • Wartość retroaktywna  netto  (ang.  netback)  w  I    2017  r.  wyniosła  14,68  USD/boe, w porównaniu do 11,44 USD/boe odnotowanych w I kw. 2016 r. Wyższy netback w 2017 r. wynikał z wyższych cen surowców częściowo skompensowanych przez wzrost kosztów produkcji i kosztów należności koncesyjnych przypadających na boe.
 • Przepływy środków z działalności operacyjnej za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 wyniosły 0,2 mln USD (I kw. 2016 r.: 2,7 mln USD). Przepływy środków z działalności operacyjnej za okres trzech miesięcy obejmowały przepływy środków z działalności operacyjnej w Tunezji w wysokości 0,9 mln USD, co zostało skompensowane przez stratę z działalności obszaru korporacyjnego w kwocie 0,7 mln USD.
 • Strata netto za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 wyniosła 2,1 mln USD, w porównaniu do 4,1 mln USD straty netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2016 r.
 • 9 maja 2017 Spółka zawarła kontrakt wykonawczy EPCC (ang. Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Contract) z rumuńską spółką Confind S.R.L. na budowę instalacji przetwarzania gazu wraz z towarzyszącymi jej liniami przesyłowymi i gazociągami na zagospodarowanie  Moftinu  w Rumunii.  Prace  budowlane  podjęte  będą  niezwłocznie, a uruchomienie produkcji gazu spodziewane jest w I kwartale 2018 r.
 • Spółka złożyła  skrócony prospekt  emisyjny,  datowany na  21  lutego  2017  ,  w  związku z wprowadzaną ofertą 72 milionów akcji zwykłych Spółki w cenie 0,35 CAD każda, dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD (netto 24,3 mln CAD po ujęciu prowizji agencyjnych w kwocie 0,9 mln CAD). Oferta została sfinalizowana 24 lutego 2017 r., a wpływy netto z niej zostaną wykorzystane przez Spółkę w celu sfinansowania Projektu Zagospodarowania  Gazu  Moftinu  oraz  prac  przygotowawczych  do  programu  wierceń w 2018 r. na terenie koncesji Satu Mare w Rumunii, usprawnienia produkcji na terenie bloku Sabria w Tunezji oraz na ogólne potrzeby Spółki.
 • Na 31 marca 2017 Spółka nie dopełniła kowenantu zadłużenie finansowe do EBITDA oraz wskaźnik obsługi długu na  poziomie  skonsolidowanym  dotyczących  kredytu  z  EBOR. Po zakończeniu kwartału EBOR formalnie odstąpił od wymogu utrzymania tego wskaźnika dla okresu zakończonego 31 marca 2017 r.

Uwaga:

Serinus przygotowuje swoje wyniki finansowe na bazie skonsolidowanej. O ile nie jest to zaznaczone poprzez użycie sformułowań „przypadające na Serinus”, „netto dla Serinus”, „przypadające na akcjonariuszy SEN” lub „dla SEN WI” (WI=udziały operacyjne), wszystkie wartości i wolumeny odnoszą się do danych skonsolidowanych. Serinus sporządza raporty w dolarach amerykańskich, wszystkie dane przywoływane – zarówno te w dolarach lub wartości na akcję – wyrażone są w USD, o ile nie zaznaczono inaczej.

Podsumowanie wyników finansowych (w tys. USD, o ile nie zaznaczono inaczej)

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ogólnych i finansowych

 •  Przychody, pomniejszone o opłaty koncesyjne (ang. royalties) za okres trzech miesięcy kończący się 31 marca 2017 obniżyły się do 2,6 mln USD w porównaniu do 3,4 mln USD odnotowanych w I kw. 2016 r., co wynika z niższej produkcji.
 • Łączna wartość zapłaconych royalties spadła z 0,4 mln USD w I 2016 r. do 0,3 mln USD w I. kw. 2017  roku.  W  większości  spadek  ten  jest  następstwem  obniżonej  produkcji, co skompensowały wyższe średnie ceny surowców.
 • Serinus dokonał w I 2017 r. nakładów inwestycyjnych w kwocie 0,8 mln USD, z czego kwoty 0,3 mln USD oraz 0,5 mln USD przeznaczono, odpowiednio, na nakłady w Tunezji i Rumunii.
 • Na 31 marca 2017 Spółka nie dopełniła kowenantów zadłużenie finansowe do EBITDA oraz wskaźnik obsługi długu na poziomie skonsolidowanym, dotyczących kredytu z EBOR. Po zakończeniu kwartału EBOR formalnie odstąpił od wymogu utrzymania tych wskaźników za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 r. W wyniku uzyskanego zwolnienia z wymogu spełnienia wskaźników, kredyt spłacany będzie zgodnie z pierwotnym harmonogramem, a bank  nie  będzie  sięgał  do  ustanowionych  zabezpieczeń.  Jednak ze względu na niedopełnienie wskaźnika na dzień 31 marca 2017 r., Serinus dokonał reklasyfikacji długoterminowego zadłużenia z tytułu kredytu na zobowiązanie krótkoterminowe w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z wymogami standardów rachunkowości. Istnieje ryzyko dalszego naruszania określonych kowenantów finansowych związanych z zadłużeniem w EBOR przez Spółkę, w szczególności ze względu na utrzymujące się ceny surowców. Pomimo, że EBOR w przeszłości odstępował od wymogu spełnienia kowenantów, nie ma pewności, że stanie się tak w przyszłości. Jeśli kowenanty nie zostaną spełnione bank może zażądać spłaty zadłużenia.

Działania operacyjne – podsumowanie

 • Produkcja w I 2017 r. wyniosła średnio 698 boe/d, co w stosunku do 1.154 boe/d odnotowanych w  2016  r.  stanowi  spadek  o  40%.  Niższa  produkcja  w 2017  r.  wynikała z zamknięcia pola Chouech Es Saida przez okres 54 dni w trakcie kwartału ze względu na kwestie pracownicze. Spadek wydobycia na Chouech Es Saida został częściowo skompensowany przez wzrost produkcji na polu Sabria, co wynikało z wyższej produkcji z odwiertu WIN-12 w porównaniu do I kw. 2016 r.
 • W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 Spółka poniosła w Tunezji nakłady inwestycyjne w kwocie 0,3 mln USD, co obejmowało koszty pomp i części w ramach przygotowań do rekonstrukcji na odwiertach CS-1 i CS-3 na Chouech Es Saida. W Rumunii nakłady Spółki w okresie trzech  miesięcy  zakończonym  31  marca  2017  r.  wyniosły 0,5 mln USD, w tym zezwolenia i licencjonowanie, dzierżawa gruntów i koszty opracowania studium inżynierskiego.

Dalsze działania 

Spółka będzie koncentrowała się na Rumunii, stanowiącej koło napędowe wzrostu w okresie najbliższych trzech lat. Projekt zagospodarowania gazu Moftinu to projekt o krótkim horyzoncie czasowym i spodziewane jest, że produkcja z odwiertów gazowych Moftinu-1001 i Moftinu-1000 rozpocznie  się  na  początku  2018  r.  Spółka  podpisała  9  maja  br.  kontrakt  wykonawczy  EPCC i niezwłocznie rozpocznie się budowa stacji gazowej o przepustowości operacyjnej na poziomie 15 MMcf/d, z której, jak się oczekuje, gaz powinien popłynąć w I kw. 2018 r .

Spółka przygotowuje również program wierceń, który stanowiłby realizację zobowiązań do wykonania prac w ramach uzyskanego przedłużenia i planów wykonania dwóch dodatkowych odwiertów produkcyjnych (Moftinu-1003 i Moftinu-1004) i potencjalnie – trzeciego w 2018 r. Zdaniem Spółki potencjalne wydobycie z tych odwiertów powinno móc doprowadzić do osiągnięcia przez stację pod koniec 2018 r. pełnej wydajności.

W Tunezji Spółka skoncentruje się na przeprowadzeniu niskokosztowych programów prac w celu zwiększenia wydobycia z istniejących odwiertów, w tym przeprowadzenie ponownej aktywizacji Sabrii N-2 oraz zainstalowania rurek syfonowych w innym odwiercie na polu Sabria. Spółka postrzega pole Sabria jako szansę na znaczny rozwój w dłuższej perspektywie.

Średnia produkcja w Tunezji przypadająca na udziały operacyjne za okres od początku II kw. 2017 r. do końca kwietnia wyniosła 637 boe/d (470 bbl/d ropy, 957 MMcf/d gazu).

Produkcja Spółki została w znaczący sposób uszczuplona w I kwartale 2017 r. w wyniku zamknięcia pola Chouech Es Saida w Tunezji, które od 28 lutego 2017 r. do teraz pozostaje nieczynne. Zakładając przedłużanie się okresu zamknięcia można spodziewać się, że produkcja za II kw. 2017 r. wyniesie około 620 boe/d. Wydobycie w 2017 rok zależy od pozytywnego rozstrzygnięcia powiązanych kwestii bezpieczeństwa i ochrony, które pozwoliłyby na wznowienie produkcji na polu Chouech Es Saida, jak również od terminarza wyżej wspomnianego programu inwestycji na Sabrii.

Dokumenty uzupełniające 

Pełne teksty „Sprawozdania kierownictwa z działalności” oraz „Sprawozdania finansowego” zostały zaraportowane w języku angielskim na stronie www.sedar.com, zaś w języku polskim i angielskim zaraportowane z wykorzystaniem systemu ESPI i będą także dostępne na stronie  www.serinusenergy.com.

Skróty 

bbl baryłka/baryłki bbl/d baryłek dziennie
boe baryłka ekwiwalentu ropy naftowej boe/d baryłek ropy naftowej dziennie
Mcf tysiąc stóp sześciennych Mcf/d tysiąc stóp sześciennych dziennie
MMcf milion stóp sześciennych MMcf/d milion stóp sześciennych dziennie
Mcfe ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych Mcfe/d ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych dziennie
MMcfe ekwiwalent miliona stóp sześciennych MMcfe/d ekwiwalent miliona stóp sześciennych dziennie
Mboe tysiąc boe Bcf miliard stóp sześciennych
MMboe milion boe Mcm tysiąc metrów sześciennych
CAD dolar kanadyjski USD dolar amerykański

 Uwaga:

 Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 Mcf to1 bbl, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Serinus

 Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

 Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc.

Calvin Brackman

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych

Tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie:  Niniejsza  informacja  prasowa  została  przetłumaczona  na  język  polski  z  oryginału  w  języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt,  że stwierdzenia dotyczące przyszłości  odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.