files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Tymczasowe zamknięcie pola Sabria w Tunezji

Serinus   Energy   Inc.   („Serinus”,   „SEN”   lub   „Spółka”)   (TSX:   SEN,   GPW:   SEN)   informuje o tymczasowym zamknięciu wydobycia na terenie pola Sabria w Tunezji w związku z trwającymi w południowej części kraju niepokojami społecznymi.

Uczestnicy protestów w tym regionie domagają się od rządu podjęcia działań w obszarze zatrudnienia i rozwoju regionalnego. Utworzone w ramach akcji protestacyjnych blokady odcięły wszystkie drogi prowadzące do usytuowanych na południu Tunezji pól naftowych, w tym również do pola Sabria, na którym wydobycie prowadzi Spółka. Wskutek blokad drogowych, Spółka nie jest w stanie dostarczać produkcji na rynek, w związku z czym należące do Spółki magazyny na terenie pola Sabria zostały całkowicie wypełnione.

Nie wiadomo obecnie, jak długo potrwa zamknięcie wydobycia na polu Sabria, jednak Spółka jest w stałym kontakcie z władzami i z innymi producentami ropy naftowej, na bieżąco śledząc sytuację. Spółka wyraża nadzieję, że jak najszybciej uda się znaleźć rozwiązanie niepokojów społecznych, a wydobycie ropy naftowej w regionie zostanie wznowione z korzyścią dla Tunezji i wszystkich jej mieszkańców.

Średni poziom produkcji Spółki na terenie pola Sabria w kwietniu br. wynosił 630 BOE dziennie.

Uwaga:

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 tysięcy stóp sześciennych „Mcf” gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Serinus

 Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

 Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc.

Calvin Brackman

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych

Tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie:  Niniejsza  informacja  prasowa  została  przetłumaczona  na  język  polski  z  oryginału  w  języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt,  że stwierdzenia dotyczące przyszłości  odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.