Serinus Energy plc
Raport Roczny ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 r.
(waluta raportu: USD)
Niniejszy dokument stanowi wolne tłumaczenie oryginału sporządzonego w języku angielskim.
W celu umożliwienia pełniejszego zrozumienia treści dokumentu,
w uzasadnionych przypadkach użyto terminologii stosowanej powszechnie w Polsce.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje wersja angielska.
2
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2021 R.
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Przychody za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wyniosły 40,0 mln USD (w roku zakończonym 31 grudnia
2020 r. – 24,0 mln USD).
Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 8,4 mln USD (w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. strata
na poziomie 9,3 mln USD).
EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. ukształtowała się na poziomie 12,3 mln USD (w roku
zakończonym 31 grudnia 2020 r. – 6,6 mln USD).
W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. średnia uzyskiwana przez Spółkę cena węglowodorów netto wyniosła
66,82 USD/boe, w tym:
o średnia uzyskiwana cena sprzedaży ropy naftowej wyniosła 65,19 USD/bbl, a
o średnia uzyskiwana cena sprzedaży gazu ziemnego wyniosła 11,25 USD/Mcf.
W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. operacyjna wartość retroaktywna netto w Grupie utrzymywała się na
wysokim poziomie, tj. średnio wyniosła 44,60 USD/boe (w rok zakończonym 31 grudnia 2020 r. 14,55
USD/boe), w tym:
o w Rumunii – 52,44 USD/boe (w rok zakończonym 31 grudnia 2020 r. – 16,44 USD/boe),
o W Tunezji – 29,77 USD/boe (w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. – 8,71 USD/boe).
Łączne nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 10,7 mln USD (w roku zakończonym 31 grudnia
2020 r. – 5,5 mln USD), z czego:
o 9,5 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii,
o 1,2 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Tunezji.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. saldo środków pieniężnych Grupy wynosiło 8,4 mln USD.
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
W 2021 r. z powodzeniem wykonano dwa odwierty w Rumunii. W wyniku przeprowadzonych prac w lutym
2021 r. do eksploatacji ączono odwiert Moftinu-1008, a także natrafiono na gaz w odwiercie Sancrai-1,
którego eksploatacja została następnie wstrzymana.
Pierwszy z dwóch aparatów do kompresji głowicowej uruchomiono na polu Moftinu w czwartym kwartale 2021
r., a montaż i uruchomienie drugiego przeprowadzono w lutym 2022 r. Oczekuje się, że zastosowanie
kompresji głowicowej w odwiertach pozwoli na ustabilizowanie poziomu wydobycia i wydłużenie całkowitego
okresu eksploatacji złoża.
Po pomyślnym ukończeniu nowego programu badań sejsmicznych 2D trwa obecnie analiza pozyskanych
danych na potrzeby rozwiercenia maksymalnie trzech obiektów poszukiwawczych sąsiadujących ze złożem
Moftinu.
Pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń na wykonanie otworów Spółka zamierza przystąpić do prac
na tych obiektach w drugim półroczu 2022 r. Prace te mają objąć wykonanie większej liczby odwiertów.
W Tunezji na pole Sabria dostarczono pierwszą pompę wgłębną do mechanicznej eksploatacji złoża. Obecnie
na wiertni trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia rekonstrukcji i montażu pompy w odwiercie
Sabria W-1. Przygotowywane są także plany montażu kolejnych pomp w otworach na złożu Sabria.
Przeprowadzone prace rekonstrukcyjne na złożu Chouech Es Saida przyczyniły się do wzrostu wydobycia z
odwiertów CS-3 i CS-1.
Średnie dzienne wydobycie w Grupie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 1.649 boe/d, w tym:
o w Rumunii – 1.078 boe/d,
o w Tunezji – 571 boe/d.
Pomimo trwającego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w omawianym okresie sprawozdawczym
Serinus nadal prowadził działalność w sposób bezpieczny i produktywny m.in. dzięki wdrożeniu nowych
regulaminów pracy i kontroli zdrowia, mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny
pracy w nowych okolicznościach. Ponadto okres nieprzerwanego, bezwypadkowego ruchu należących do
Spółki instalacji na złożu gazowym Moftinu wyniósł ponad 1.000 dni.
3
KLUCZOWE INFORMACJE O SERINUS
Serinus prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowywania złóż ropy naftowej i
gazu ziemnego. Grupa zarządza wszystkimi należącymi do niej aktywami bezpośrednio, a w jej ramach funkcjonują
dwie jednostki biznesowe: w Rumunii i w Tunezji.
RUMUNIA
W Rumunii Spółka prowadzi działalność w ramach jednego obszaru koncesyjnego o nazwie Satu Mare (ok. 3.000
km
2
), położonego na terenie niezwykle cenionej prowincji naftowej. Eksploatację znajdującego się w jego obrębie
złoża gazowego Moftinu rozpoczęto w kwietniu 2019 r. Od tego czasu do końca 2021 r. łączne wydobycie z niego
wyniosło ok. 8,4 Bcf. Spółka zidentyfikowała liczne inne płytko występujące gazowe obiekty poszukiwawcze w
sąsiedztwie złoża Moftinu, do rozwiercania i zagospodarowywania których ma nadzieję przystąpić w niedalekiej
przyszłości. Znaczny obszar koncesji został już przebadany w ramach historycznych programów pozyskiwania
danych sejsmicznych 2D. Ich wyniki zostały niedawno uzupełnione danymi uzyskanymi przez Spółkę w toku
własnych badań sejsmicznych 3D i 2D, co pozwoliło na jeszcze dokładniejsze wskazanie istniejących obiektów
poszukiwawczych.
TUNEZJA
W Tunezji Spółka prowadzi działalność w ramach trzech obszarów koncesyjnych. W obrębie każdego z nich
znajdują się odkryte rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego, które są obecnie eksploatowane. Największym
składnikiem tunezyjskiego portfela aktywów Serinus jest pole naftowe Sabria, które charakteryzuje się dużą liczbą
obiektów złożowych. Jego pierwotne zasoby szacuje się na 445 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego do
tej pory wydobyto 1,0%. Serinus uważa, że to dotychczas nieznacznie zagospodarowane złoże oferuje duże
możliwości w zakresie dalszego zagospodarowania, które pozwoli na znaczne zwiększenie wydobycia w nieodległej
przyszłości. Na obszarze położonych w południowej Tunezji koncesji Chouech Es Saida i Ech Chouech znajdują
się natomiast liczne gazowe obiekty poszukiwawcze, których zagospodarowanie jest możliwe w perspektywie
średnioterminowej. Nowo powstałe odwierty mogłyby także zostać podłączone do pobliskiej infrastruktury
przesyłowej, której zdolności nie są obecnie w pełni wykorzystywane.
4
OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I PERSPEKTYW JEJ ROZWOJU
SEGMENT KORPORACYJNY
Dzięki pełnej spłacie dotychczasowego zadłużenia w 2020 r. Serinus może obecnie kierować wypracowywane w
toku działalności operacyjnej środki pieniężne na inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, które pozwolą osiągnąć
Spółce znaczny wzrost w perspektywie krótkoterminowej. W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. Spółka
wygenerowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 14,1 mln USD oraz poniosła nakłady
inwestycyjne na poziomie 10,7 mln USD. Serinus także w pełni zniwelował wcześniejszy deficyt kapitału
obrotowego.
Spółka w sposób aktywny zarządza prowadzonym wydobyciem, co przełożyło się na ustabilizowanie procesu
naturalnego sczerpywania się óż w Rumunii oraz stopniowy wzrost wydobycia z aktywów Chouech w Tunezji
dzięki przeprowadzonym pracom rekonstrukcyjnym. Realizacja programu mechanicznej eksploatacji złoża na polu
Sabria w Tunezji jest na zaawansowanym etapie. Pierwszym odwiertem, w którym zostanie zastosowana ta metoda
jest Sabria-W1. Do najistotniejszych inwestycji realizowanych przez Spółkę w 2021 r. należało odwiercenie dwóch
otworów w Rumunii, montaż pierwszego z dwóch aparatów do kompresji głowicowej na złożu Moftinu oraz
intensyfikacja prac nad zaprojektowania nowego programu badań sejsmicznych 2D i uzyskaniem stosownych
zezwoleń na jego przeprowadzenie. Nowo pozyskane dane sejsmiczne 2D uzupełnią starsze dane tego rodzaju w
posiadaniu Spółki i zostaną powiązane z pozyskanymi wcześniej danymi sejsmicznymi 3D, co pozwali na
dokładniejszą identyfikację obiektów poszukiwawczych o dużym potencjale, znajdujących się w sąsiedztwie pola
gazowego Moftinu.
Spółka, na mocy upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w 2020 r.,
przeprowadziła skup akcji własnych. W przekonaniu Rady Dyrektorów cena akcji w momencie zakupu nie
odzwierciedlała wartości rzeczywistej prowadzonego przez Serinus przedsiębiorstwa i Rada Dyrektorów będzie w
dalszym ciągu poddawać ocenie opłacalność inwestycji w akcje własne w kontekście planowania alokacji kapitału
w całej Grupie (zob. Nota 17).
RUMUNIA
Rumuńska spółka zależna Grupy ma udziały w koncesji Satu Mare, obejmującej obszar ok. 3.000 km
2
w łnocno-
zachodniej Rumunii. Rozpoczęcie eksploatacji znajdującego się na jej terenie oża gazowego Moftinu nastąpiło w
2019 r. Przedsięwzięcie to obejmuje Zakład Przetwarzania Gazu Moftinu, a wydobycie jest aktualnie prowadzone
z czterech odwiertów, tj. Moftinu-1003, Moftinu-1004, Moftinu-1007 i Moftinu-1008. W 2021 r. w Rumunii Spółka
wydobyła łącznie 2,3 Bcf gazu ziemnego i 3.311 baryłek kondensatu, co odpowiada średniemu dziennemu
wydobyciu na poziomie 1.078 boe.
Spółka wypełniła wszystkie zobowiązania do wykonania prac w ramach trzeciego etapu poszukiwań zgodnie z
Umową Koncesji Satu Mare i w październiku 2021 r. otrzymała zezwolenie na przeprowadzenie kolejnych prac
rozpoznawczych na terenie koncesji Satu Mare w okresie dwóch lat do 27 października 2023 r. Spółka podjęła
następujące zobowiązania do wykonania prac w tym terminie:
Etap 1: w okresie od 28 października 2021 r. do 27 października 2022 r. Spółka zobowiązana jest do
ponownego przetworzenia danych sejsmicznych 2D obejmujących 160,9 km z obszaru Madaras, czego
koszt szacowany jest na 100.000 USD.
Etap 2: w okresie od 28 października 2022 r. do 27 października 2023 r. Spółka zobowiązana jest do
ponownego przetworzenia danych sejsmicznych 2D obejmujących 30,1 km z obszaru Santau-Nusfalau,
czego koszt szacowany jest na 50.000 USD.
W okresie sprawozdawczym Spółka pomyślnie wykonała dwa odwierty, tj. odwiert eksploatacyjny na polu gazowym
Moftinu (Moftinu-1008) oraz pierwszy od 2015 r. odwiert poszukiwawczy na koncesji Satu Mare, oznaczony jako
Sancrai-1. Otwór Moftinu-1008 został odwiercony do głębokości 1.000 m, uzbrojony i podłączony do infrastruktury
zakładu przetwarzania gazu Moftinum, a uzyskany w nim w lutym 2021 r. początkowy dzienny przepływ wyniósł 4,0
MMscf (ok. 667 boe/d). Pierwotnie wykonanie odwiertu poszukiwawczego Sancrai-1 było zakładane na koniec
2021 r., ale dzięki oddłużeniu Spółki i generowaniu przez nią przepływów pieniężnych na wysokim poziomie
możliwe było rozpoczęcie wierceń już 29 czerwca 2021 r. Otwór Sancrai-1 został odwiercony do głębokości 1.600
i natrafiono w nim na gaz. Opróbowanie nie przyniosło jednak rezultatu w postaci odnotowania przepływu gazu w
wybranych strefach, w związku z czym zawieszono prowadzenie dalszych prac w odwiercie do czasu sporządzenia
oceny technicznej. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono szereg potencjalnych czynników
uniemożliwiających przepływ gazu. Spółka uznała jednak, że w zaistniałej sytuacji optymalnym rozwiązaniem
będzie przeznaczenie środków, jakie byłyby wymagane do kontynuacji prac w odwiercie i przeprowadzenie w nim
dalszych badań, na inwestycje w nowe otwory.
Serinus przeprowadził dokładną analizę portfela obiektów poszukiwawczych w ramach koncesji Satu Mare i uznał
za najbardziej obiecujący obszar znajdujący się bezpośrednio na północ i wschód od złoża Moftinu. W lutym 2022
r. pozyskano na tym terenie 105 km nowych profili sejsmicznych w ramach nowego programu badań sejsmicznych
2D. Nowe dane uzupełnią ponownie przetworzone historyczne dane sejsmiczne 2D oraz zbiór dotychczas
pozyskanych dla pola Moftinu danych 3D. Celem programu jest dalsze obniżenie ryzyka poszukiwawczego
związanego ze zidentyfikowanymi obiektami, w tym potwierdzenie ich granic i wielkości zawartych w nich złóż, a
także wytypowanie optymalnych lokalizacji do odwiercenia otworów w ramach programu mającego objąć
wykonanie większą liczbę wierceń, którego rozpoczęcie zakładane jest na drugą połowę 2022 r. Prowadzone są
również dodatkowe prace nad interpretacją danych sejsmicznych 3D z obszaru Santau w celu ustalenia lokalizacji
5
odwiertów, jakie mają zostać wykonane w ramach realizacji przyszłych programów wierceń, obejmujących większą
liczbę otworów, na obiektach perspektywicznych znajdujących się na tym obszarze.
Montaż i uruchomienie pierwszego aparatu do kompresji głowicowej na odwiercie gazowym Moftinu-1003 nastąpiło
w listopadzie 2021 r. W tym samym czasie prowadzone były okresowe prace remontowe w zakładzie przetwarzania
gazu Moftinu, co pozwoliło zminimalizować wpływ prac montażowych na bieżące wydobycie. Drugi aparat do
kompresji głowicowej zamontowano i uruchomiono w lutym 2022 r.
W października 2021 r. Serinus zawiązał nową spółkę zależną pod firmą Serinus Energy Romania Trading S.r.l.,
której podstawowym przedmiotem działalności jest obrót gazem. Podmiot ten prowadzi sprzedaż na rynku
rumuńskim wolumenów gazu wydobywanego przez Serinus w tym kraju, które nie podlegają zbyciu na podstawie
umowy handlowej zobowiązującej Spółkę do sprzedaży określonej ilości gazu na rzecz określonego odbiorcy w
Rumunii. Spółka Serinus Energy Romania Trading S.r.l. powstała w celu umożliwienia pracującym dla Serinus
licencjonowanym sprzedawcom gazu bezpośredniego dostępu do rumuńskiego rynku obrotu gazem i pełnego
wykorzystania utrzymujących się na nim cen ękitnego paliwa poprzez zawieranie żnego rodzaju kontraktów o
żnych okresach obowiązywania i odpowiednie reagowanie na płynące z nich sygnały cenowe, na co nie pozwala
formuła ustalania ceny sprzedaży przyjęta w umowie handlowej, o której mowa wyżej. Od czasu odnotowania
wyjątkowo niskiej uzyskanej ceny sprzedaży gazu (2,77 USD/mcf) w lipcu 2020 r. nastąpił znaczny wzrost
uzyskiwanych cen sprzedaży gazu w Rumunii, które średnio w całym 2021 r. wyniosły 11,45 USD/mcf, a w czwartym
kwartale tego roku – 31,58 USD/mcf. Ceny gazu na rumuńskiej giełdzie towarowej („BRM”) pozostały na wysokim
poziomie w pierwszym kwartale 2022 r.
W okresie sprawozdawczym Serinus w dalszym ciągłu prowadził działalność w Rumunii w sposób bezpieczny i
skuteczny pomimo wprowadzenia lokalnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, które w okresach
wysokiej zachorowalności wywierały negatywny wpływ na transport towarów oraz mobilność personelu zarówno w
skali krajowej, jak i międzynarodowej. Po zakończeniu roku Spółka ogłosiła, że instalacje Serinus na złożu gazowy
Moftinu osiągnęły 1.000 dni nieprzerwanej, bezwypadkowej prace, co świadczy o profesjonalizmie i zaangażowaniu
naszego rumuńskiego zespołu.
Spółka przyjmuje, że przysługujący jej udział operacyjny w koncesji wynosi 100%, ponieważ jej dotychczasowy
partner nie wywiązał się z ciążących na nim zobowiązań wynikających z zawartej umowy operacyjnej (ang. Joint
Operating Agreement). Spółka złożyła wniosek o arbitraż w Sekretariacie Międzynarodowego Trybunału
Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej, w którym ubiega się o stwierdzenie przez Trybunał, że Serinus
jest w pełni uprawnionym właścicielem 40-procentowego udziału w koncesji przypadającego na partnera Serinus,
który dotychczas nie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych. Spółka wniosła ponadto o wydanie
postanowienia zobowiązującego byłego partnera do formalnego przeniesienia na nią spornego udziału.
TUNEZJA
Spółka obecnie posiada udziały w trzech koncesjach na terytorium Tunezji. Spółka zdecydowała się nie wnosić o
przedłużenie wygasłych w 2021 r. udziałów w koncesjach Zinnia i Sanrhar, na obszarze których nie prowadzono
wydobycia. Na terenie pozostałych trzech koncesji, tj. Sabria, Chouech Es Saida i Ech Chouech, znajdują się
odkryte rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego, które są obecnie eksploatowane. Największym składnikiem
tunezyjskiego portfela aktywów Serinus jest pole naftowe Sabria. Jest to duże, konwencjonalne pole naftowe,
którego pierwotne zasoby niezależni inżynierowie złożowi oszacowali na ok. 445 mln baryłek ropy naftowej.
Dotychczas wydobyto zaledwie 1,0% tych zasobów, co wynika z niewielkiego stopnia zagospodarowania złoża. Po
przeprowadzeniu dogłębnych analiz dotyczących optymalnych sposobów dalszego zagospodarowania pola Sabria
Serinus doszedł do wniosku, że koncesja ta nadaje się znakomicie do prowadzenia prac rekonstrukcyjnych i innych
prac zabiegowych, które umożliwią intensyfikację wydobycia, a z czasem, po odpowiednim określeniu
charakterystyki złoża, będzie możliwe przeprowadzenie tam kolejnych inwestycji w zakresie zagospodarowania
obszaru koncesji.
Jedną z istotniejszych inwestycji realizowanych w 2022 r. w ramach prowadzonej w Tunezji działalności jest
wdrożenie pierwszego programu mechanicznej eksploatacji złoża w odwiercie W-1 na złożu Sabria. Wydobycie z
odwiertu W-1 jest obecnie wstrzymane, lecz ze względu na jego potencjał został on wyznaczony do montażu pompy
wgłębnej w ramach programu Zamówienia na urządzenia charakteryzujące się długimi terminami dostawy zostały
złożone, a pierwsza pompa wgłębna została dostarczona. Stanowi to znaczne osiągnięcie naszego zespołu ds.
zaopatrzenia, który dołożwszelkich starań, aby było to możliwe pomimo utrzymującego się wpływu pandemii
COVID-19 na łańcuchy dostaw oraz związanych z nią obostrzeń obowiązujących w miejscach pracy. Obecnie na
wiertni trwają prace przygotowawcze w celu umożliwienia przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych w odwiercie i
montażu pompy w drugim kwartale 2022 r. Następnie Spółka planuje przystąpić do montażu kolejnych urządzeń
do mechanicznej eksploatacji złoża w pozostałych wybranych otworach na polu Sabria.
Spółka zintensyfikowała również prace rekonstrukcyjne mające na celu ponowne uruchomienie odwiertu N-2 na
polu Sabria. Odwiert został wykonany w 1980 r., ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i pomimo położenia w
bliskim sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych uzyskanie w nim przepływu węglowodorów na powierzchnię
okazało się niemożliwe. W ramach prac rekonstrukcyjnych odwiert zostanie ponownie uzbrojony i zostaną usunięte
wszelkie przeszkody tamujące przepływ ropy. Spółka planuje uruchomienie wydobycia z odwiertu N-2 na połowę
2022 r.
6
W okresie sprawozdawczym Spółka przeprowadziła dalsze prace rekonstrukcyjne w odwiertach położonych na
obszarze koncesji Chouech Es Saida w celu wymiany i standaryzacji pomp i tym samym zwiększenia wydobycia i
wydajności otworów. Prace zostały pomyślnie ukończone pomimo trudnych warunków dla prowadzenia
działalności, jakie zapanowały w Tunezji z związku z pandemią COVID-19, w tym długotrwałych ograniczeń w
zakresie przemieszania się, które opóźniły przyjazd personelu technicznego dostawcy obsługującego Spółkę na
terytorium Tunezji w celu wykonania prac rekonstrukcyjnych. Na 2022 r. zaplanowano kolejne prace
rekonstrukcyjne.
COVID-19
Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników nieustannie stanowią dla Spółki najwyższy priorytet. Grupa w
dalszym ciągu przestrzega zaleceń władz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. w zakresie dodatkowej
dezynfekcji miejsc pracy, zachowania odpowiedniego dystansu w trakcie kontaktu z innymi osobami (tzw. dystansu
społecznego) oraz noszenia maseczek. O ile wymagały tego zalecenia adz, Spółka tymczasowo zamykała swoją
Centralę, Biuro Administracyjne i Biura Jednostek Biznesowych lub ograniczała liczbę przebywających w nich
pracowników. Na eksploatowanych przez Serinus polach zadania i procedury są modyfikowane na bieżąco, tak
aby zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednie bezpieczeństwo i higienę pracy. Żadne z aktywów naftowych
Spółki nie zostało wyłączone z eksploatacji i Spółka nie odnotowała żadnych zakłóceń działalności operacyjnych w
związku z pandemią COVID-19.
PRZESŁANKI DO INWESTYCJI W SERINUS
Inwestycja w Serinus umożliwia akcjonariuszom udział w międzynarodowym przedsiębiorstwie prowadzącym
działalność w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego i generującym znaczne przepływy pieniężne
zgodnie z cyklem koniunkturalnym rynku węglowodorów. Nasza baza lądowych aktywów wydobywczych,
charakteryzujących się niskimi kosztami zagospodarowania, oferuje znaczne możliwości w zakresie wzrostu
wydobycia w perspektywie krótkoterminowej. Dzięki jej wielkości Serinus nie musi ponosić nakładów na zakup
kolejnych aktywów i może skupić się na rozwoju organicznym na terenie koncesji, na których Spółka prowadzi
działalność od lat i co do których ma nieustannie pogłębianą istotną wiedzę techniczną. Serinus oferuje atrakcyjną
możliwość uzyskania wzrostu wartości przy ograniczonym ryzyku dzięki bogatemu doświadczeniu Spółki w zakresie
specyfiki eksploatowanych złóż oraz niskokosztowemu charakterowi posiadanych aktywów naftowych. W skład
aktualnego portfela aktywów Serinus wchodzą również znajdujące się bliskim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury
duże obiekty poszukiwawcze, które są przedmiotem finansowanej przez Spółkę działalności rozpoznawczej.
Powodzenie tych przedsięwzięć może pozwolić Grupie na zasadnicze zwiększenie wydobycia oraz przepływów
pieniężnych.
W Rumunii Serinus prowadzi działalność w ramach obejmującej duży obszar koncesji Satu Mare. Położona jest
ona w północno-zachodniej części Rumunii, wzdłuż granicy z Węgrami. W obrębie tego dużego bloku znajduje się
pole gazowe Moftinu, w bezpośrednim sąsiedztwie którego występują – zdaniem Spółki – liczne płytko zalegające
gazowe obiekty złożowe o charakterystyce zbliżonej do charakterystyki akumulacji gazu na polu Moftinu. Ponadto
południowa część obszaru Satu Mare ma znaczny potencjał poszukiwawczy w zakresie złóż ropy naftowej, jako że
koncesja od południa sąsiaduje z polem naftowym Suplacu de Barcau (objętym koncesją, w której udziały ma OMV
Petrom). Jest to duże złoże ropy naftowej, z którego według szacunków wydobyto dotychczas już ponad 100 mln
baryłek surowca.
W Tunezji Spółka prowadzi działalność w ramach trzech koncesji, tj. Sabria, Chouech Es Saida („Chouech”) i Ech
Chouech. Jest to bardzo duże, konwencjonalne pole naftowe, którego pierwotne zasoby niezależni inżynierowie
złożowi oszacowali na ok. 445 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, Z czego dotychczas wydobyto ok. 1,0%.
Stanowi to bardzo niski współczynnik wydobycia jak na konwencjonalne złoże ropy naftowej, w związku z czym
Spółka zakłada jego istotne zwiększenie. Pola Chouech i Ech Chouech w południowej Tunezji mają duży potencjał
w zakresie zwiększenia wydobycia z dotychczas eksploatowanych złóż za pomocą konwencjonalnych technik
wydobywczych. Tunezyjskie aktywa wydobywcze Serinus można określić jako odkryte i eksploatowane złoża
naftowe, w przypadku których optymalizacja prowadzonych prac przekłada się na wzrost wydobycia, przychodów i
przepływów pieniężnych bez podejmowania ryzyka związanego z pracami poszukiwawczymi.
Poza znakomitą bazą aktywów Serinus dysponuje również doświadczonym i kompetentnym zespołem
kierowniczym. Na każdym terytorium, na jakim Spółka prowadzi działalność, pracami kierują miejscowi specjaliści.
Serinus dysponuje zespołem mającym znaczne doświadczenie techniczne i handlowe, które jest z powodzeniem
wykorzystywane w każdej z jej jednostek biznesowych.
STRATEGIA SERINUS
WIZJA
Celem Grupy jest przekształcenie potencjału rozległych lądowych obszarów koncesyjnych w Rumunii i Tunezji we
wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez efektywne angażowanie kapitału.
STRATEGIA
Serinus koncentruje swoje wysiłki na wykorzystaniu znacznego potencjału wzrostu, jaki oferują posiadane przez
Spółkę udziały w koncesjach na terenie Rumunii i Tunezji, poprzez realizację projektów inwestycyjnych
charakteryzujących się niskimi kosztami oraz wysoką rentownością, przy uwzględnieniu następujących aspektów:
1. Wykorzystanie aktywów złożowych:
7
Jedna koncesja wydobywcza w Rumunii, w ramach której do wykonania pozostały dwa zobowiązania
wchodzące w zakres aktualnego etapu obowiązkowych prac rozpoznawczych
Trzy koncesje poszukiwawczo-wydobywcze w Tunezji, w ramach których wykonano wszystkie
obowiązkowe prace
Ogromny potencjał w zakresie poszukiwania i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
związany z obecnością licznych horyzontów z pułapkami złożowymi
2. Zaangażowanie w realizację zobowiązań wobec akcjonariuszy
Sprawna kadra kierownicza przykładająca należytą wagę do budowania wartości dla akcjonariuszy
Ścisłe przestrzeganie obowiązków informacyjnych dla spółek notowanych na rynku AIM
Bogate doświadczenie i udokumentowany dorobek w zakresie angażowania kapitału akcjonariuszy
3. Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem w zakresie działań realizowanych zarówno na powierzchni, jak i pod powierzchnią
ziemi, poprzez ciąą ocenę sytuacji i stosowanie nowych technologii
Alokacja kapitału na realizację inwestycji mogących zapewnić atrakcyjne stopy zwroty przy stosunkowo
niskim profilu ryzyka
Posiadanie statusu operatora wszystkich udzielonych koncesji, co pozwala zachować kontrolę nad
kosztami
4. Koncentracja na rozwoju działalności
Wykorzystanie generowanych środków pieniężnych na finansowanie rozwoju poprzez intensyfikowanie
prac w zakresie poszukiwań i zagospodarowania złóż w obrębie istniejącej bazy aktywów
Poszukiwanie możliwości akwizycji innych podmiotów, które pozwalałyby na osiągnięcie efektów synergii,
a jednocześnie koszt transakcji nabycia byłby na tyle niski, aby oferowała ona potencjał wzrostu wartości
dla akcjonariuszy
8
LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW
Szanowni Akcjonariusze!
Przede wszystkim mam nadzieję, że niniejszy raport zastaje Państwa w dobrym zdrowiu.
Ponownie mam zaszczyt zwracać się do Państwa jako Przewodniczący Rady Dyrektorów, w której to roli chciałbym
przedstawić Państwu osiągnięcia Spółki w 2021 r., wyzwania, z jakimi mierzyła się w tym okresie, oraz
najistotniejsze działania, których realizacja pozwoli skierować Spółkę na ścieżkę zrównoważonego rozwoju w 2022
r. i kolejnych latach. W minionym roku wyniki Spółki poprawiły się w stosunku do 2020 r., kiedy to obarczone były
trudnościami spowodowanymi pandemią. Udana restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia Spółki w grudniu
2020 r. umożliwiła przeznaczenie generowanych przez Spółkę przepływów pieniężnych na inwestycje, które mogą
przyczynić się do wzrostu wydobycia, a tym samy do wzrostu wartości dla akcjonariuszy.
Pomimo utrzymujących się zakłóceń związanych z pandemią we wszystkich lokalizacjach, w których Serinus
prowadzi działalność, w szczególności w zakresie globalnych działań logistycznych i łańcuchów dostaw, Spółka z
powodzeniem wykonała dwa odwierty w Rumunii, tj. odwiert eksploatacyjny Moftinu-1008 oraz odwiert
poszukiwawczy Sancrai-1. W związku z pomyślnym ukończeniem prac w otworze Moftinu-1008 został on ączony
do eksploatacji w marcu 2021 r. W otworze Sancrai-1 natrafiono na gaz, jednak nie udało się uzyskać jego
przepływu na powierzchnię. Chociaż wyniki prac w odwiercie Sancrai-1 nie spełniły oczekiwań Spółki, wysoka
wydajność naszych aktywów wydobywczych oraz utrzymujące się wysokie ceny węglowodorów pozwoliły nam na
przeprowadzenie i ukończenie wierceń na sześć miesięcy przez planowanym terminem. Należy pamiętać, że dzięki
wykonaniu otworu, w którym dokonano pierwszego odkrycia gazu ziemnego na obszarze koncesji Satu Mare poza
terenem pola gazowego Moftinu, potwierdzono przypuszczenie obszar koncesji zawiera znaczne zasoby ękitnego
paliwa.
Dotychczas w pierwszym kwartale 2022 r., podobnie jak w 2021 r., zdolność Spółki do generowania znacznych
przepływów pieniężnych pozostawała na wysokim poziomie, co umożliwiło Serinus przystąpienie do realizacji
intensywnego programu inwestycyjnego zaplanowanego na 2022 r. Obejmuje on m.in. wykonanie większej liczby
odwiertów w Rumunii oraz szereg prac rekonstrukcyjnych, w tym zastosowanie metody mechanicznej eksploatacji
złoża, w Tunezji. Oczekujemy, że realizacja inwestycji przełoży się na zwiększenie wydobycia w Grupie do końca
2022 r. wnież w kolejnych latach Serinus będzie mieć możliwości inwestowania kapitału w celu zwiększania
wydobycia.
Dzięki zakładanemu wzrostowi wydobycia przy utrzymujących się zgodnie z prognozami wysokich cenach
surowców w nadchodzących latach Spółka będzie w stanie prowadzić dalsze poszukiwania w obrębie posiadanego
znacznego portfela aktywów lądowych. Mam pełne zaufanie do strategii i planów proponowanych przez
kierownictwo oraz do zdolności naszych zespołów w Rumunii i Tunezji do ich realizacji i zapewnienia płynących z
tego korzyści akcjonariuszom.
Jesteśmy, podobnie jak zapewne i Państwo, niezadowoleni z notowań akcji Serinus w ciągu ostatniego roku. Fakt,
że wyniki Spółki, w tym pomyślnie przeprowadzona restrukturyzacja jej zadłużenia oraz znaczny wzrost
generowanych przepływów pieniężnych, nie przełożyły się na wycenę Serinus, wydaje się być sprzeczny z logiką.
Jestem jednak przekonany, że inwestorzy już wkrótce dostrzegą wartość Spółki, która w dalszym ciągu będzie
konsekwentnie realizować przyjętą strategię rozwoju w 2022 r. i w kolejnych latach. Mam nadzieję, że nasza
cierpliwość zostanie należycie wynagrodzona.
Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ang. Environment, Society and Governance
„ESG”) stanowią coraz istotniejszy czynnik, jaki należy uwzględniać we wszystkich podejmowanych przez nas
decyzjach inwestycyjnych. Z uwagi na wymogi podmiotów udzielających Spółce finansowania w przeszłości już od
ponad dekady Serinus stosuje się do najwyższych standardów dotyczących przestrzegania zasad ESG, w tym
sprawozdawczości w tym obszarze. Nieustannie stosujemy i udoskonalamy wdrożone w Grupie mechanizmy
kontroli w zakresie ESG, w tym sformalizowaliśmy nadzór nad tymi kwestiami poprzez utworzenie komitetu ESG.
W 2021 r. Rada Dyrektorów wraz z innymi członkami kierownictwa przeanalizowała w sposób kompleksowy wyniki
Spółki w zakresie przestrzegania zasad ESG w celu dalszego udoskonalenia rozbudowanej sprawozdawczości
Serinus w tym obszarze.
Na zakończenie chciałbym wyrazić moją wdzięczność wobec członków kierownictwa wyższego szczebla, jak i
wszystkich pracowników Spółki. Byłem naocznym świadkiem ciężkiej pracy, jaką wykonali oni w ciągu ostatniego
roku, często w trudnych i wymagających okolicznościach. Dzięki ich zaangażowaniu i dążeniu do doskonałości
Spółka znajduje się w sytuacji pozwalającej jej na realizację znaczącego wzrost, którego rynki kapitałowe już
wkrótce nie będą mogły ignorować.
Z poważaniem
Łukasz Rędziniak, Przewodniczący Rady Dyrektorów
18 marca 2021 r.
9
LIST DYREKTORA GENERALNEGO
Szanowni Akcjonariusze!
Rok 2021 był pracowitym rokiem dla Spółki. Rozpoczął się on optymistycznie dzięki kiełkującej nadziei na
osłabienie wpływu pandemii oraz nowej energii, jaka wstąpiła w Spółkę po umorzeniu jej pozostałego zadłużenia w
Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Rok 2021 był również pierwszym od ponad dziesięciu lat rokiem, w
którym przepływy pieniężne generowane przez Spółkę wraz z jej pomyślnym rozwojem mogły być w pełni i bez
ograniczeń przeznaczane na przedsięwzięcia mające zapewnić Serinus dalszy wzrost. Sytuacja ta znalazła swoje
odzwierciedlenie w nowym planie inwestycyjnym. Kluczowe działania podjęte w jego ramach obejmowały
uzyskanie odpowiednich zgód partnerów koncesji, przystąpienie do prac związanych z montażem pierwszych pomp
wgłębnych w otworach na polu Sabria w Tunezji oraz odwiercenie kolejnego otworu eksploatacyjnego i pierwszego
od 2015 r. otworu poszukiwawczego Spółki (Sancrai-1) w Rumunii.
Kluczowe znaczenie dla realizacji tych zamierzeń było dostosowanie przez Serinus ponoszonych nakładów
operacyjnych i kapitałowych do generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wraz ze
wzrostem notowań węglowodorów w ciągu 2021 r., zwłaszcza w Rumunii, gdzie ceny gazu ziemnego osiągnęły
rekordowy poziom, Spółka była w stanie zintensyfikować realizację zaplanowanych inwestycji. W tym kontekście
należy w szczególności zwrócić uwagę na otwór Sancrai-1, którego odwiercanie rozpoczęło się w lipcu 2021 r., tj.
ok. sześć miesięcy przed pierwotnie planowanym terminem. Odwiert został wykonany bez opóźnień, a jego koszt
nie przekroczył zakładanego budżetu. Chociaż natrafiano w nim na gaz ziemny, to niestety Spółka nie była w stanie
uzyskać jego przepływu na powierzchnię. Oczywiście taki rezultat zrealizowanych prac nie jest zgodny z
oczekiwaniami Spółki, ale w żadnym wypadku nie można uznawać odwiertu Sancrai-1 za porażką. Przede
wszystkim dokonano w nim pierwszego odkrycia gazu ziemnego na obszarze koncesji poza terenem pola
gazowego Moftinu, co stanowi potwierdzenie przypuszczeń Serinus, że wokół Moftinu znajduje się wiele pól
gazowych. Spółka podjęła starania w celu ustalenia, dlaczego w odwiercie nie uzyskano przepływu gazu. Ponieważ
pomimo wysunięcia kilku prawdopodobnych hipotez nie udało się w wskazać pewnej przyczyny takiego stanu
rzeczy, uznano, że dalsze prace w otworze nie przyniosłyby rozstrzygnięcia tej kwestii. W związku z tym podjęto
decyzję o wstrzymaniu prac przy zachowaniu możliwości ich ewentualnego wznowienia w przyszłości oraz o
skoncentrowaniu wysiłków Serinus na licznych innych obiektach poszukiwawczych w portfelu Spółki.
O ile przepływy pieniężne generowane z działalności operacyjnej pozwoliły Spółce na przyspieszenie realizacji
planów inwestycyjnych, Spółka nadal pozostawała pod wpływem pandemii COVID-19, szczególnie w obszarze
globalnych łańcuchów dostaw. Planując dowolną inwestycję, należy konieczne określić zamówienia o ugich
terminach dostawy, bez otrzymania których nie jest możliwa realizacja danego przedsięwzięcia, i odpowiednio nimi
zarządzać. Ze względu na zakłócenia w łańcuchach dostaw na całym świecie staje się to coraz większym
wyzwaniem. Zdarza się na przykład tak, że na przedmioty, których dostarczenie kiedyś zajęłoby cztery tygodnie,
obecnie trzeba czekać miesiącami. Wydłużyło się również zatwierdzanie wyników postępowań ofertowych,
ponieważ pandemia utrudniła osobiste przeprowadzanie kontroli przedmiotu takich postępowań i innych zamówień.
W wyniku powyższych okoliczności dostawa pomp wgłębnych dla odwiertu W1 na polu Sabria została przesunięta
z czwartego kwartału 2021 r. na pierwszy kwartał 2022 r.
Niewątpliwe frustrującym doświadczeniem dla Serinus było osiągnięcie pozycji, w której Spółka była w stanie
swobodnie kierować wypracowywane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na inwestycje rozwojowe, lecz
musiała wstrzymać się z ich realizacją ze względu na trudności z zamówieniami, uzyskaniem zgód partnerów
koncesji i łańcuchami dostaw. Z drugiej strony budujący był dynamizm naszych zespołów, które sięgały po
kreatywne rozwiązania w celu poradzenia sobie z niespotykanymi dotychczas przeszkodami operacyjnymi.
Naszemu zespołowi tunezyjskiemu udało się, na przykład, skrócić o połowę czas dostawy więźby rur
wydobywczych dzięki współpracy z kolegami z Rumunii i wykorzystaniu zaplecza oraz kontaktów w tym kraju do
przyspieszenia procesu zamówienia.
Pomimo licznych wyzwań w 2021 r. Serinus rozwinął swoją działalność. Był to pierwszy w historii Spółki rok
obrotowy, w którym jej wynik finansowy był cały czas dodatni. Spółka obecnie generuje znaczne przepływy
pieniężne i pozostaje w posiadaniu zasobnego portfela aktywów poszukiwawczych i wydobywczych, w związku z
czym patrzy w przyszłość z optymizmem.
Na zakończenie chciałbym podziękować naszym akcjonariuszom za ich nieustające wsparcie i zapewnić ich, że
Serinus będzie w dalszym ciągu starać się rozwijać swoją działalność poprzez rozważne inwestowanie w
przedsięwzięcia o wysokiej rentowności.
Z poważaniem
Jeffrey Auld, Dyrektor Generalny
18 marca 2021 r.
10
SPRAWOZDANIE DYREKTORA FINANSOWEGO
PŁYNNOŚĆ, ZADŁUŻENIE I ZASOBY KAPITAŁOWE
W 2021 r. łączne nakłady inwestycyjne Spółki, przed uwzględnieniem korekt z tytułu kapitału obrotowego,
ukształtowały się na poziomie 10,7 mln USD (w 2020 r. – 5,5 mln USD). Większość z nich, tj. 9,5 mln USD (w 2020
r. 4,2 mln USD), została poniesiona w Rumunii przede wszystkim w związku z wykonaniem, uzbrojeniem i
podłączeniem odwiertu Moftinu-1008, a częściowo także w związku z odwierceniem i uzbrojeniem otworu
poszukiwawczego Sancrai-1. Nakłady inwestycyjne poniesione w Tunezji wyniosły 1,2 mln USD (w 2020 r. 1,3
mln USD) i były związane z realizacją prac rekonstrukcyjnych w odwiertach w celu intensyfikacji wydobycia.
Środki pieniężne z działalności operacyjnej wypracowane przez Spółkę w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r.
wyniosły 10,2 mln USD (w 2020 r. 7,3 mln USD). Z uwzględnieniem zmian niepieniężnego kapitału obrotowego
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2021 r. wyniosły 14,1 mln USD (w 2020 r. – 6,8 mln USD). Spółka
pozostaje w dobrej sytuacji, umożliwiającej ekspansję i dalszy wzrost wydobycia w oparciu o istniejącą bazę
zasobów. Spółka nie jest zadłużona i dysponuje zasobami, które może przeznaczyć na inwestycje w obu
segmentach operacyjnych w celu zapewnienia wzrostu, a tym samym zwrotu dla akcjonariuszy.
w tys. USD
Rok zakończony 31 grudnia
Kapitał obrotowy
2021 r.
2020 r.
Aktywa obrotowe
17.625
16.037
Zobowiązania krótkoterminowe
16.994
22.236
Kapitał obrotowy (deficyt)
631
(6.199)
Na dzień 31 grudnia 2021 r. poziom kapitału obrotowego w Grupie wynosił 0,6 mln USD (na 31 grudnia 2020 r.
deficyt na poziomie 6,2 mln USD). Zwiększenie stanu kapitału obrotowego jest przede wszystkim wynikiem
wypracowania wysokich przepływów pieniężnych oraz rozwiązania rezerw na historyczne zobowiązania.
Saldo aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 17,6 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. – 16,0 mln
USD), co oznacza wzrost o 1,6 mln USD. Aktywa obrotowe obejmują następujące pozycje:
środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 8,4 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. – 6,0 mln USD),
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 1,1 mln USD (na 31 grudnia 2020
r. – 1,2 mln USD),
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w wysokości 7,4 mln USD (na 31 grudnia
2020 r. – 8,9 mln USD),
zapasy produktów na poziomie 0,7 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. – 0 USD).
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 17,0 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. 22,2
mln USD), co oznacza spadek o 5,2 mln USD. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują następujące pozycje:
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 9,7 mln USD (na 31 grudnia 2020 r.
14,3 mln USD);
rezerwę na koszty likwidacji w wysokości 6,6 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. – 7,1 mln USD), z czego:
o 1,6 mln USD dotyczy działalności na terenie Brunei (na 31 grudnia 2020 r. – 1,8 mln USD),
o 1,0 mln USD dotyczy działalności na terenie Kanady (na 31 grudnia 2020 r. – 1,0 mln USD) i jest
ujęte w korespondencji ze środkami pieniężnymi o ograniczonej możliwości dysponowania w
wysokości 1,1 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. – 1,2 mln USD), stanowiącymi składnik aktywów
obrotowych,
o 0,3 mln USD dotyczy działalności na terenie Rumunii (na 31 grudnia 2020 r. – 0,6 mln USD),
o 3,7 mln USD dotyczy działalności na terenie Tunezji (na 31 grudnia 2020 r. – 3,7 mln USD);
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w wysokości 0,5 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. – 0,6 mln
USD);
część krótkoterminową zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 0,2 mln USD (na 31 grudnia 2020 r.
0,2 mln USD).
AKTYWA TRWAŁE
Saldo rzeczowych aktywów trwałych spadło do poziomu 71,7 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. 77,8 mln USD),
głównie w wyniku ujęcia odpisów umorzeniowych w wysokości 10,1 mln USD. Spadek ten został częściowo
skompensowany przez poniesione na rzeczowe aktywa trwałe nakłady inwestycyjne w wysokości 5,8 mln USD.
Saldo aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów wzrosło do poziomu 4,9 mln USD (na 31 grudnia 2020 r. –
0,01 mln USD), na co wpłynęła przede wszystkim realizacja odwiertu Sancrai-1.
11
OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH – ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 R.
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Środki pieniężne z działalności operacyjnej stanowią kluczowy wskaźnik służący do pomiaru zdolności Grupy do
generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej na finansowanie przyszłych działań w zakresie
poszukiwania i zagospodarowywania złóż. Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie pomiędzy środkami
pieniężnymi z działalności operacyjnej a przepływami środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
14.099
6.781
Zmiana stanu niepieniężnego kapitału obrotowego
(3.866)
536
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
10.233
7.317
Środki pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0,03
Środki pieniężne z działalności operacyjnej wypracowane w Rumunii wyniosły 10,9 mln USD (w 2020 r. – 10,7 mln
USD), a w Tunezji 3,9 mln USD (w analogicznym okresie 2020 r. 0,5 mln USD). Środki pieniężne wykorzystane
w Segmencie Korporacyjnym wyniosły 4,6 mln USD (w 2020 r. 3,9 mln USD), a tym samym łączne środki
pieniężne netto z działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 10,2 mln USD (w 2020 r. – 7,3 mln USD).
WYDOBYCIE
Rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
Tunezja
Rumunia
Grupa
%
Ropa naftowa (bbl/d) 471 - 471 28%
Gaz ziemny (Mcf/d) 597 6.419 7.016 71%
Kondensat (bbl/d) - 9 9 1%
Ogółem (boe/d) 571 1.078 1.649 100%
Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
Ropa naftowa (bbl/d) 443
- 443
19%
Gaz ziemny (Mcf/d) 654
10.643 11.297
80%
Kondensat (bbl/d) - 14 14 1%
Ogółem (boe/d) 552
1.788 2.340
100%
W 2021 r. średnie dzienne wydobycie w Grupie zmalało o 691 boe/d, tj. 29%, do poziomu 1.649 boe/d (w 2020 r.
2.340 boe/d). Spadek ten był spowodowany naturalnym sczerpywaniem się złóż oraz opóźnieniami w realizacji
prac rekonstrukcyjnych, będącymi następstwem pandemii COVID-19.
Średnie dzienne wydobycie w Rumunii zmalało o 710 boe/d, tj. 40%, do poziomu 1.078 boe/d (w 2020 r. 1.788
boe/d). Spółka zakłada, że montaż pierwszego aparatu do kompresji głowicowej na polu gazowym Moftinu w
czwartym kwartale 2021 r. przyczyni się do ustabilizowania wydobycia oraz że wraz z montażem kolejnych
urządzeń tego typu wydłuży się okres eksploatacji pola.
Średnie dzienne wydobycie w Tunezji zwiększyło się o 19 boe/d, tj. 3%, do poziomu 571 boe/d (w 2020 r. 552
boe/d). W 2021 r. Spółka ukończyła prace rekonstrukcyjne prowadzone na polu Chouech pomimo opóźnień
spowodowanych pandemią COVID-19 i obecnie realizuje pierwszy program mechanicznej eksploatacji złoża w
odwiercie W-1 na złożu Sabria. Pierwsza pompa wgłębna została już dostarczona na teren pola, a obecnie na
wiertni trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia rekonstrukcji odwiertu i montażu pompy.
12
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ROPY NAFTOWEJ I GAZU
w tys. USD
Rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
Tunezja
Rumunia
Grupa
%
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej 10.984 - 10.984 27%
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego 1.993 26.809 28.802 72%
Przychody ze sprzedaży kondensatu - 198 198 1%
Przychody ogółem 12.977 27.007 39.984 100%
Rok zakończony 31 grudnia 2020
r.
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej 5.762
- 5.762
24%
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego 1.361
16.740
18.101
75%
Przychody ze sprzedaży kondensatu -
167
167
1%
Przychody ogółem 7.123 16.907 24.030
100%
ŚREDNIA UZYSKIWANA CENA
SPRZEDAŻY
1
Rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
Tunezja
Rumunia
Grupa
Ropa naftowa (USD/bbl) 65,19 - 65,19
Gaz ziemny (USD/Mcf) 9,18 11,45 11,25
Kondensat (USD/bbl) - 59,75 59,75
Średnia cena sprzedaży (USD/boe) 63,40 68,61 66,82
Rok
zakończony 31 grudnia 2020 r.
Ropa naftowa (USD/bbl) 35,56 - 35,56
Gaz ziemny (USD/Mcf) 5,68 4,30 4,38
Kondensat (USD/bbl) - 32,85 32,85
Średnia cena sprzedaży (USD/boe) 35,28 25,84 28,06
W 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 40,0 mln USD (w 2020 r. 24,0 mln USD), do czego
przyczynił się przede wszystkim wzrost średniej uzyskiwanej przez Grupę ceny sprzedaży węglowodorów o 38,76
USD/boe, tj. 138%, do poziomu 66,82 USD/boe (w 2020 r. – 28,06 USD/boe).
Średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży ropy naftowej wzrosła o 29,63 USD/bbl, tj. 83%, do poziomu
65,19 USD/bbl (w 2020 r. 35,56 USD/bbl), a średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży gazu ziemnego
wzrosła o 6,87 USD/Mcf, tj. 157%, do poziomu 11,25 USD/Mcf (w 2020 r. 4,38 USD/Mcf). Uzyskiwane przez
Serinus ceny sprzedaży węglowodorów pozostają na wysokich poziomach, tj. w grudniu 2021 r. odbiorcy w Rumunii
płacili Spółce za gaz ziemny średnio 35,59 USD/Mcf gazu, a odbiorcy w Tunezji za ropę naftową średnio 74,27
USD/bbl.
Zgodnie z warunkami Umowy Koncesji Sabria Grupa jest zobowiązana do sprzedaży 20% rocznego wydobycia
ropy naftowej w ramach koncesji Sabria na rynku lokalnym, po cenie o około 10% niższej w stosunku do ceny
uzyskiwanej z pozostałej sprzedaży ropy naftowej. Pozostała część wydobytej ropy naftowej stanowi pulę
przeznaczoną do sprzedaży na rynek międzynarodowy w drodze regularnych dostaw. W 2021 r. Grupa
zrealizowała cztery takie dostawy (w 2020 r. – dwie).
1
Średnią uzyskiwaną cenę sprzedaży ropy naftowej w Tunezji w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. obliczono na podstawie
średniego wolumenu sprzedaży ropy w tym okresie, wynoszącego 461 bbl/d (w 2020 r. – 443 bbl/d). Na dzień 31 grudnia 2021
r. zapasy ropy w Grupie wynosiły 12.229 bbl (na 31 grudnia 2020 r. – 0 bbl).
13
OPŁATY KONCESYJNE
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Tunezja
1.715
844
Rumunia
1.605
960
Ogółem
3.320
1.804
Ogółem (USD/boe)
5.55
2,11
Tunezja (jako % przychodów ze sprzedaży)
13,2%
11,9%
Rumunia (jako % przychodów ze sprzedaży)
5,9%
5,7%
Ogółem (jako % przychodów ze sprzedaży)
8,3%
7,5%
W 2021 r. łączna wysokość opłat koncesyjnych uiszczonych przez Grupę zwiększyła się do poziomu 3,3 mln USD
(w 2020 r. – 1,8 mln USD), a stawka tych opłat wzrosła do 8,3% (w analogicznym okresie 2020 r. – 7,5%). Wzrost
opłat koncesyjnych w Rumunii w stosunku do okresu porównawczego jest związany ze wzrostem ceny referencyjnej
w omawianym okresie sprawozdawczym ponad uzyskiwaną cenę sprzedaży, podczas gdy w okresie
porównawczym sytuacja była odwrotna. Wzrost opłat koncesyjnych został częściowo skompensowany
zastosowaniem niższej ustawowej stawki tych opłat (3,5%) w czwartym kwartale 2021 r. ze względu na spadek
wydobycia. Opłaty koncesyjne w Tunezji obejmują historyczną karę za opóźnienia w uiszczaniu opłat koncesyjnych
z tytułu wydobycia gazu ziemnego w wysokości 0,1 mln USD (w analogicznym okresie 2020 r. – 0 USD).
W Rumunii w okresie trzech pierwszych kwartałów 2021 r. obowiązujące Spółkę stawki opłat koncesyjnych od
przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego i kondensatu wynosiły odpowiednio 7,5% i 3,5%; w czwartym kwartale
stawka opłat koncesyjnych od przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego Spółkę spadła do 3,5%. Wysokość opłat
koncesyjnych jest obliczana na podstawie ceny referencyjnej ustalanej przez władze rumuńskie, a nie ceny
sprzedaży uzyskiwanej przez Spółkę. Stawki opłat koncesyjnych w Rumunii są zmienne i zależą od wielkości
wydobycia w danym kwartale. Dla gazu ziemnego wynoszą one 3,5–13,0%, a dla kondensatu – 3,5–13,5%.
Wysokość opłat koncesyjnych w Tunezji jest ustalana indywidualnie na podstawie zawartych umów koncesyjnych.
Dla koncesji Sabria stawki opłat koncesyjnych uzależnione są od wysokości wskaźnika obliczanego jako stosunek
skumulowanych przychodów ze sprzedaży, pomniejszonych o podatki, do skumulowanych nakładów
inwestycyjnych poniesionych na terenie koncesji – zwanego współczynnikiem R. Wraz ze wzrostem współczynnika
R wzrasta również stawka opłat koncesyjnych, do maksymalnej wysokości 15%. W 2021 r. stawka opłat
koncesyjnych dla złoża Sabria pozostała na niezmienionym poziomie 10% dla ropy naftowej i 8% dla gazu
ziemnego. W ramach koncesji Chouech i Ech Chouech stawki opłat koncesyjnych są ustalone na stałym poziomie,
wynoszącym 15% zarówno dla ropy naftowej, jak i dla gazu ziemnego.
KOSZTY WYDOBYCIA
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Tunezja
5.174
4.520
Rumunia
4.758
3.706
Kanada
44
54
Grupa
9.976
8.280
Koszty wydobycia w Tunezji (USD/boe)
25,26
22,33
Koszty wydobycia w Rumunii (USD/boe)
12,09
5,67
Koszty wydobycia ogółem (USD/boe)
16,67
9,67
W 2021 r. koszty wydobycia poniesione przez Grupę wzrosły o 1,7 mln USD, tj. 20%, do 10,0 mln USD (w 2020 r.
– 8,3 mln USD), co w przeliczeniu na boe oznacza wzrost o 7,00 USD/boe, tj. 73%, do poziomu 16,67 USD/boe (w
2020 r. – 9,67 USD/boe). Wzrost ten wynikał z przeprowadzenia w omawianym okresie sprawozdawczym
dodatkowych prac rekonstrukcyjnych w Tunezji oraz płatności podatków z tytułu historycznej działalności górniczej
na terenie koncesji Sanrhar i Zinnia w wysokości 0,3 mln USD (w 0 USD). Przyczyną wzrostu kosztów wydobycia
w przeliczeniu na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej był spadek wydobycia w stosunku do okresu porównawczego.
Koszty wydobycia poniesione w Tunezji wzrosły o 0,7 mln USD, tj. 16%, do 5,2 mln USD (w 2020 r. – 4,5 mln USD),
co w przeliczeniu na boe oznacza wzrost o 2,93 USD/boe, tj. 13%, do poziomu 25,26 USD/boe (w 2020 r. – 22,33
USD/boe). Wzrost ten odzwierciedla koszty przeprowadzonych prac rekonstrukcyjnych, a także płatności podatków
z tytułu historycznej działalności górniczej na terenie koncesji Sanrhar i Zinnia w wysokości 0,3 mln USD.
Koszty operacyjne poniesione w Rumunii wzrosły o 1,0 mln USD, tj. 28%, do 4,7 mln USD (w 2020 r. 3,7 mln
USD), co w przeliczeniu na boe oznacza wzrost o 6,42 USD/boe, tj. 113%, do poziomu 12,09 USD/boe (w 2020 r.
5,67 USD/boe). Na zmianę kosztów wydobycia wpływ miała przede eksploatacja dodatkowych otworów oraz
wykonanie dodatkowych prac rekonstrukcyjnych w 2021 r. Spółka konsekwentnie podejmuje działania w zakresie
kontroli kosztów w Rumunii.
14
Koszty wydobycia w Kanadzie dotyczą aktywów w Sturgeon Lake, które nie są eksploatowane i generują jedynie
minimalne koszty operacyjne związane z ich utrzymaniem.
OPERACYJNA WARTOŚĆ RETROAKTYWNA NETTO (ANG. OPERATING NETBACK)
Serinus traktuje operacyjną wartość retroaktywną netto jako kluczowy wskaźnik efektywności dający obraz
rentowności Serinus w kontekście panujących warunków rynkowych oraz będący narzędziem analizy
porównawczej efektywności operacyjnej Spółki w poszczególnych okresach. Operacyjna wartość retroaktywna
netto składa się z przychodów z tytułu sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego, pomniejszonych o bezpośrednie
koszty wydobycia i opłaty koncesyjne. Wartość retroaktywna netto nie jest standardowym wskaźnikiem
przewidzianym w MSSF, w związku z czym może nie być wprost porównywalna ze wskaźnikami stosowanymi przez
inne podmioty.
Rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
(USD/boe)
Tunezja
Rumunia
Grupa
Wielkość sprzedaży (boe/d) 561 1.078 1.639
Średnia uzyskiwana cena sprzedaży 63,40 68,61 66,82
Opłaty koncesyjne (8,37) (4,08) (5,55)
Koszty wydobycia (25,26) (12,09) (16,67)
Operacyjna wartość retroaktywna netto 29,77 52,44 44,60
Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
(USD/boe)
Tunezja
Rumunia
Grupa
Wielkość sprzedaży (boe/d) 552 1.788 2.340
Średnia uzyskiwana cena sprzedaży 35,28 25,84 28,06
Opłaty koncesyjne (4,17) (1,47) (2,11)
Koszty wydobycia (22,33) (5,67) (9,67)
Operacyjna wartość retroaktywna netto 8,78 18,70 16,28
Grupa odnotowała wzrost wartości retroaktywnej netto o 28,32 USD/boe, tj. 174%, do poziomu 44,60 USD/boe (w
2020 r. 16,28 USD/boe). Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu średnich uzyskiwanych cen sprzedaży
węglowodorów i został częściowo zniwelowany zwiększonymi opłatami koncesyjnymi i wyższymi kosztami
wydobycia.
Spółka wypracowała także zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 7,2 mln USD (w 2020 r. strata brutto na poziomie
2,8 mln USD). Za wzrost tego wyniku odpowiadało w dużej mierze znaczne zwiększenie osiąganej przez Spółkę
wartości retroaktywnej netto oraz zmniejszenia odpisów umorzeniowych (zob. niżej).
WYNIK OPERACYJNY PRZED ODLICZENIEM ODSETEK, PODATKÓW I AMORTYZACJI (EBITDA)
Wynik EBITDA stanowi dla Serinus kluczowy wskaźnik efektywności, będący dla kierownictwa Spółki miernikiem
jej rentowności gotówkowej. Wynik ten liczony jest jako wynik finansowy netto, powiększony o kwotę należnych
odsetek i podatków oraz odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych. EBITDA nie jest standardowym wskaźnikiem
przewidzianym w MSSF, w związku z czym może nie być wprost porównywalna ze wskaźnikami stosowanymi przez
inne podmioty. W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. wynik EBITDA Grupy wzrósł o 5,7 mln USD do poziomu
12,3 mln USD (w 2020 r. – 6,6 mln USD).
PODATEK OD ZYSKÓW NADZWYCZAJNYCH
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Podatek od zysków nadzwyczajnych
9.432
1.486
Podatek od zysków nadzwyczajnych (USD/Mcf – z tytuły wydobycia gazu z
Rumunii)
3.99
0,38
Podatek od zysków nadzwyczajnych (USD/boe – z tytuły wydobycia gazu z
Rumunii)
23.96
2,29
W 2021 r. obciążenie Grupy z tytułu podatku od zysków nadzwyczajnych w Rumunii wyniosło 9,4 mln USD (w 2020
r. – 1,5 mln USD). Jego wzrost wynikał bezpośrednio ze wzrostu uzyskiwanych przez Serinus cen gazu ziemnego
z 4,30 USD/Mcf w 2020 r. do 11,45 USD/Mcf w 2021 r.
W Rumunii działalność Grupy podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków nadzwyczajnych z tytułu wydobycia
gazu ziemnego, który nakładany jest na dodatkowe przychody w przypadku, gdy cena gazu przekroczy poziom
47,53 RON/Mwh. Stawka opodatkowania dodatkowych przychodów ze sprzedaży wynosi 60% w przypadku
sprzedaży gazu po cenie w przedziale od 47,53 RON/Mwh do 85,00 RON/Mwh oraz 80% w przypadku sprzedaży
gazu po cenie powyżej 85,00 RON/Mwh. Koszty podlegające odliczeniu przy obliczaniu kwoty podatku od
zysków nadzwyczajnych obejmują opłaty koncesyjne oraz nakłady inwestycyjne do 30% wysokości dodatkowych
przychodów ze sprzedaży gazu po cenie poniżej 85,00 RON/Mwh.
15
ODPISY UMORZENIOWE I AMORTYZACJA
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Tunezja
3.256
2.912
Rumunia
6.650
11.739
Segment korporacyjny
149
644
Ogółem
10.055
15.295
Tunezja (USD/boe)
15.89
14,39
Rumunia (USD/boe)
16.89
17,95
Ogółem (USD/boe)
16.80
17,86
Wysokość odpisów umorzeniowych i amortyzacji zmniejszyła się o 5,2 mln USD, tj. 34%, do poziomu 10,1 mln USD
(w 2020 r. 15,3 mln USD), co w przeliczeniu na boe oznacza spadek o 1,06 USD/boe, tj. 5%, do poziomu 16,80
USD/boe (w 2020 r. 17,86 USD/boe). Spadek ten wynika ze zmniejszenia bazy aktywów Grupy podlegających
amortyzacji oraz spadku wydobycia w omawianym okresie.
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Koszty ogólnego zarządu
4.479
3.944
Koszty ogólnego zarządu (USD/boe)
7,47
4,61
W 2021 r. koszty ogólnego zarządu w Grupie wzrosły o 0,6 mln USD, tj. 14%, do 4,5 mln USD (w 2020 r. – 3,9 mln
USD), co w przeliczeniu na boe oznacza wzrost o 2,86 USD/boe, tj. 62%, do poziomu 7,47 USD/boe (w 2020 r.
4,61 USD/boe). Wynikało to przede z wyższych kosztów związanych z realizacją obowiązujących wymogów
prawnych i regulacyjnych oraz różnic kursowych w omawianym okresie sprawozdawczym.
ATNOŚCI W FORMIE AKCJI WŁASNYCH
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Płatności w formie akcji własnych
213
1.418
Płatności w formie akcji własnych (USD/boe)
0.36
1,66
Płatności w formie akcji własnych wyniosły 0,2 mln USD, tj. były niższe o 1,2 mln USD (85%) (w 2020 r. – 1,4 mln
USD). Spadek ten wynika z faktu, że w omawianym okresie sprawozdawczym przyznano jedynie 1,8 mln opcji na
akcje. W 2020 r. Grupa przyznała łącznie 22,5 mln akcji zwykłych w ramach Długoterminowego Planu
Motywacyjnego (ang. Long-Term Incentive Plan„LTIP”), a także 22,4 mln opcji na akcji oraz akcji w charakterze
ekwiwalentu części należnego wynagrodzenia w ramach działań oszczędnościowych podejmowanych przez Grupę
w odpowiedzi na niepewność wywołaną pandemią COVID-19 i załamaniem cen węglowodorów w tym okresie.
KOSZTY FINANSOWE NETTO
Rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2021 r.
2020 r.
Koszty odsetkowe z tytułu zadłużenia długoterminowego
-
2.890
Amortyzacja kosztów zadłużenia
-
83
Amortyzacja kosztów z tytułu zmiany warunków zadłużenia
-
249
Odsetki od leasingu
53
88
Zwiększenie stanu rezerwy na koszty likwidacji
377
460
żnice kursowe i inne
14
37
444
3.807
Koszty finansowe netto za 2021 r. spadły o 3,4 mln USD, tj. 88%, do poziomu 0,4 mln USD (w 2020 r. 3,8 mln
USD). Spadek ten wynika z umorzenia zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”)
Kredytu Zamiennego w grudniu 2020 r. i związanego z tym całkowitego oddłużenia Spółki. Niższy o 0,1 mln USD
wzrost stanu rezerwy na koszty likwidacji wynikał z różnic kursowych.
16
ROZWIĄZANIE REZERWY
Rok zakończony 31 grudnia
2021 r.
2020 r.
Rozwiązanie rezerwy 6.636 1.905
W 2021 r. z powodu upływu terminu przedawnienia roszczeń Spółka rozwiązała rezerwę w wysokości 6.0 mln USD
ujętą na wypadek konieczności uiszczenia kary w związku z zaległymi pracami poszukiwawczymi. Ze względu na
zmianę okoliczności w ciągu roku kierownictwo przeklasyfikowało także uznawaną wcześniej za nieściągalną
należność z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 0,6 mln USD do należności ściągalnych.
Rozwiązanie rezerwy w 2020 r. nastąpiło w związku z przedawnieniem dawnego, spornego zobowiązania Spółki w
wysokości 1,9 mln USD, dotyczącego kosztów wierceń na obszarze Bloku L w Brunei.
UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka zakończyła ocenę należących do niej rzeczowych aktywów trwałych pod kątem
występowania przesłanek ewentualnej utraty lub ewentualnego wzrostu ich wartości. Dla aktywów wchodzących
w skład koncesji w południowej Tunezji i koncesji Sabria nie zidentyfikowano żadnych przesłanek utraty wartości
ani przesłanek do rozwiązania odpisów aktualizujących. W przypadku pola Moftinu Spółka stwierdziła
występowanie przesłanek utraty wartości i przeprowadziła test na utratę wartości ośrodka wypracowującego środki
pieniężne Moftinu. Wynik przeprowadzonego testu nie wskazywał na konieczność ujęcia odpisów aktualizujących.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Spółka stanęła w obliczu załamania cen węglowodorów wywołanego skutkami
pandemii COVID-19, w wyniku czego przeprowadziła testy na utratę wartości. Na 30 czerwca 2020 r. Spółka ujęła
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości obu ośrodków wypracowujących środki pieniężne w łącznej wysokości
9,6 mln USD (w tym dla aktywów rumuńskich w wysokości 6,2 mln USD i dla aktywów tunezyjskich w wysokości
3,4 mln USD). W II półroczu 2020 r. ceny surowców zaczęły powracać do poziomów sprzed pandemii.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. ujęto dodatkowy odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w kwocie 0,7 mln USD w
związku ze wstępnymi nakładami poniesionymi na realizację programu badań sejsmicznych w Rumunii, który został
odwołany z powodu wybuchu pandemii COVID-19.
OPODATKOWANIE
W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. obciążenie podatkowe z tytułu podatku dochodowego wyniosło 0,4 mln
USD (na 31 grudnia 2020 r. 0,8 mln USD). Zmiana obciążenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego
wynika ze zmniejszenia w ciągu roku podstawy opodatkowania w Tunezji.
ŻNICE KURSOWE
Zyski lub straty z tytułu żnic kursowych wynikają z przeliczenia na walutę sprawozdawczą Grupy (USD) jednostek
posługujących się inną walutą funkcjonalną według kursów zmiennych wymiany Walutą funkcjonalną rumuńskiej
jednostki biznesowej Grupy jest lej rumuński (RON), którego kurs w stosunku do dolara amerykańskiego zmienił
się o około 9%, tj. z 0,252 do 0,229 USD za RON. W wyniku przeliczenia pozycji bilansu według kursu notowanego
na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ujęto stratę z tytułu żnic kursowych w wysokości 2,5 mln USD,
odniesioną w inne całkowite dochody (straty).
KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Rada Dyrektorów przeprowadziła analizę sytuacji Grupy pod kątem jej zdolności do kontynuowania działalności i
na tej podstawie jest przekonana, że Grupa dysponuje wystarczającymi zasobami do prowadzenia działalności
operacyjnej i regulowania swoich zobowiązań w zwykłym toku działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy od
daty sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na tej podstawie Rada Dyrektorów
uznaje za właściwe sporządzenie niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy założeniu
kontynuacji działalności.
Na 28 lutego 2022 r. saldo środków pieniężnych Grupy wynosiło 6,4 mln USD.
Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy
18 marca 2021 r.
17
OMÓWIENIE SYTUACJI OPERACYJNEJ
RUMUNIA
Blok Satu Mare – koncesja lądowa o powierzchni 2.949 km
2
Blok ten zlokalizowany jest w obrębie Basenu Karpackiego (Kotliny Panońskiej)