files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Serinus dąży do zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony i dobrostanu wszystkim swoim pracownikom i współpracownikom, a także do umożliwienia swoim zespołom osiągania jak najlepszych wyników i przyczyniania się do rozwoju gospodarczego i społecznego krajów, w których prowadzimy działalność.  Spółka Serinus Energy Romania S.A. uzyskała certyfikację ISO 45001:2018 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo, ochrona i dobrostan wszystkich pracujących dla Grupy osób stanowi dla nas priorytet i determinuje sposób prowadzenia przez nas działalności.  Spółka wdrożyła plany działania na wypadek sytuacji awaryjnych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć i posiadanych aktywów. Plany te są corocznie weryfikowane pod kątem przydatności i w zależności od przetrzeb aktualizowane przez kierownictwo wyższego szczebla.  Pracownicy są z nimi zapoznawani i odbywają szkolenia przygotowujące ich do podjęcia przypisanych im zadań w sytuacjach awaryjnych.  Uzupełnieniem tych szkoleń są okresowe szkolenia przypominające.  Rutynowo przeprowadzane są ćwiczenia i próbne działania na wypadek sytuacji awaryjnej.  W stosownych przypadkach Grupa monitoruje sytuację w zakresie bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym i dba o to, aby pracownicy byli świadomi ewentualnych zagrożeń i podejmowane były działania w celu zapewnienia im ochrony, odpowiadające aktualnym potrzebom.  W Tunezji lokalny zespół ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony i środowiska zapewnia skuteczne wdrożenie procedur gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także regularnie aktualizuje plany działania w sytuacjach kryzysowych.

Podejmujemy szereg działań mających na celu ciągłe doskonalenie obowiązującego w Spółce planu zarządzania BHP, aby zapewnić realizację zobowiązań wynikających z polityki firmy.  Przeprowadzane są regularne kontrole oraz okresowe audyty w celu oceny i poprawy wyników w tym zakresie.  Wdrażane przez nas procedury mają formę standardów korporacyjnych, określających zasady oczekiwanego przez Serinus postępowania we wszystkich obszarach działalności Grupy.  Standardy te są udostępnianie wszystkim osobom w Grupie, a jej pracownicy i współpracownicy dodatkowo przechodzą szkolenia w zakresie ich przestrzegania na poziomie krajowym w zależności od aktualnych potrzeb.  W 2021 r. w jednostce biznesowej Serinus w Tunezji przeprowadzono łącznie 53 ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony osób i mienia oraz ochrony środowiska, w jednostce biznesowej w Rumunii – łącznie 288 szkoleń o tej samej tematyce.  Przeprowadzane są regularne audyty mające na celu weryfikację polityk i procedur z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony osób i mienia oraz ochrony środowiska. W 2021 r. w jednostce biznesowej Serinus w Tunezji przeprowadzono łącznie 25 takich wewnętrznych audytów (w 2020 r. – 25), a w jednostce biznesowej w Rumunii doroczny audyt na potrzeby utrzymania certyfikacji ISO został przeprowadzony przez Lloyds Register.

Spółka wdrożyła plany działania na wypadek sytuacji awaryjnych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć i posiadanych aktywów.  Plany te podlegają corocznej weryfikacji, w której uczestniczą przedstawiciele jednostek biznesowych Spółki.  Wszyscy pracownicy są z nimi zapoznawani, a personel ratowniczy ponadto odbywa szkolenia przygotowujące go do podjęcia przypisanych mu zadań w sytuacjach awaryjnych.  Plany te są także ponownie przekazywane zespołom Serinus przed przystąpieniem przez nie do realizacji jakichkolwiek większych prac.  Oprócz udostępnienia pracownikom planów postepowania na wypadek sytuacji awaryjnych przeprowadza się także okresowe szkolenia przypominające, obejmujące także regularne ćwiczenia i próbne działania na wypadek sytuacji kryzysowej.  W Rumunii od czasu rozpoczęcia wydobycia w 2019 r. nie odnotowano żadnych wypadków przy pracy.  Na koniec 2021 r. okres ciągłego bezwypadkowego ruchu infrastruktury Serinus w tym kraju wynosił 981 dni, a na 19 stycznia 2022 r. – 1.000 dni.  Analogiczna statystyka dla infrastruktury Grupy w Tunezji na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 2.218 dni.  W 2021 r. nie odnotowano żadnych zdarzeń skutkujących utratą czasu pracy ani Tunezji, ani w Rumunii, co świadczy o skuteczności nieustannie podejmowanych przez Spółkę działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy naszym pracownikom.  Naszym celem jest dalsze utrzymywanie dotychczasowego wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajności.

W 2021 r. kluczową kwestią dla Grupy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadal było podejmowanie działań w celu ochrony pracowników przed wirusem SARS-CoV-2. Obejmowały one dostosowanie zmianowego systemu pracy oraz wprowadzenie pracy zdalnej zgodnie z lokalnymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa, aktualizację regulaminów pracy w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, regularną dezynfekcję obiektów i testowanie personelu, a także zapewnienie dostępu do opieki medycznej w miejscu pracy.

Na podstawie przyjętego Kodeksu Etycznego i innych właściwych regulacji wewnętrznych Spółka zobowiązana jest do zapewnienia wszystkim pracownikom miejsca pracy wolnego od dyskryminacji, w którym mają oni możliwość pełnej realizacji swojego potencjału wyłącznie w zależności od swoich kompetencji i osiągnięć.  Serinus ceni sobie różnorodność wśród pracowników i stara się budować sprzyjającą integracji kulturę miejsca pracy, przekładającą się na zdolność Spółki jako pracodawcy do zatrudniania najwyższej klasy specjalistów i oferowania im odpowiednich, odpowiadającymi ich ambicjom i oczekiwaniom możliwości rozwoju.  Na czele zarówno rumuńskiej, jak i tunezyjskiej jednostki biznesowej stoi osoba będąca obywatelem danego kraju, a ponadto w żadnej z tych jednostek nie są obecnie zatrudnieni pracownicy zagraniczni.  Naszą działalnością w Rumunii kieruje pani Alexandra Damascan, a połowę naszych pracowników w tym kraju stanowią kobiety. W Tunezji udział kobiet w łącznej liczbie pracowników miejscowej centrali Serinus wynosi 32%.  Cenimy sobie różnorodność wśród pracowników, a oferowanie im równych szans stanowi dla wartość samą w sobie. Ponadto we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność, staramy się zatrudniać kadry spośród lokalnych kandydatów, ponieważ ufamy, że ich kompetencje odpowiadają jakości, jakiej oczekujemy od naszych zasobów ludzkich.

Przyjęta przez Serinus„Polityka w zakresie przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi” zobowiązuje Grupę do etycznego i zgodnego z wartościami postępowania we wszystkich zawieranych przez nas transakcjach, jak i relacjach biznesowych oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów i mechanizmów kontroli w celu niedopuszczenia, by w jakimkolwiek obszarze naszej własnej działalności ani w żadnym z naszych łańcuchów dostaw nie było praktykowane współczesne niewolnictwo.  Grupa podejmuje również środki mające na celu zapewnienie transparentności w działalności Serinus, w tym także działaniach, jakie podejmujemy na rzecz zapobiegania praktykowaniu współczesnego niewolnictwa w ramach naszych łańcuchów dostaw zgodnie z ciążącymi na nas obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z brytyjskiej Ustawy o zapobieganiu współczesnemu niewolnictwu z 2015 r. (ang. Modern Slavery Act 2015).  Od naszych współpracowników, dostawców i innych kontrahentów oczekujemy przestrzegania w tym zakresie takich samych wysokich standardów, w związku z czym w ramach udzielania zamówień zobowiązujemy zleceniobiorców do stosowania się do zakazów korzystania z pracy przymusowej, pracy więźniów lub pracy osób będących ofiarami handlu ludźmi, bez względu na to, czy taka prac byłaby wykonywana przez dzieci, czy osoby dorosłe, a także oczekujemy, że nasi dostawcy zobowiążą swoich dostawców do takiego samego postępowania.  Zapobieganie przypadkom niewolnictwa, ich wykrywanie i zgłaszanie we wszystkich obszarach naszej działalności oraz na wszystkich etapach naszych łańcuchów dostaw jest obowiązkiem wszystkich osób pracujących dla Grupy lub pod jej kierunkiem. Osoby te zachęca się, aby swoje podejrzenia dotyczące ewentualnych przypadków niewolnictwa zgłaszały w trybie przewidzianym w przyjętej przez Serinus „Polityce zgłaszania nieprawidłowości”.

Jednostka zależna Serinus Tunesia opracowała swój program działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z lokalnymi społecznościami i interesariuszami, co pozwoliło wskazać te obszary, w których działania Serinus mogą przynieść danym społecznościom i grupom interesariuszy wymierne korzyści. Szczególne miejsce w tym programie zajmują działania na rzecz wsparcia opieki zdrowotnej oraz inicjatyw oświatowych i kulturalnych na terenach, gdzie Serinus prowadzi działalność.  Program funkcjonuje od 2013 r. Od tego czasu w jego ramach Serinus przekazuje środki na zakup sprzętu medycznego dla szpitali, remonty sali lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, zakup książki do bibliotek szkolnych, poprawę stanu przedszkoli oraz organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych.  Spółka Serinus Tunisia uczestniczyła również w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz innymi przedsiębiorstwami z branży naftowej działającymi na tym samych terenach. Jednym z nich jest Kébili CSR Consortium, z którym Serinus jest związany od 2015 r. i które wspiera inicjatywy rozwojowe realizowane w terytorium gubernatorstwa Kibili we współpracy z władzami regionalnymi, Ministerstwem Przemysłu, Energii i Kopalń, ETAP oraz koncernami naftowymi działającymi w regionie.  Od 2015 r. Kébili CSR Consortium wspiera programy edukacyjne, w tym działa na rzecz odbudowy szkół oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oświatowej i wyposażenia placówek edukacyjnych, a także angażuje się w inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia, finansując zakupy sprzętu medycznego i remonty, oraz w inne przedsięwzięcia społeczne.  Część działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych w Kibili stanowią inicjatywy kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem starań na rzecz podtrzymywania przez kobiety lokalnych tradycji rękodzielniczych, obejmujących m.in. utworzenie i wyposażenie centrum rękodzieła dla kobiet w Kibili.  W ramach przedsięwzięcia prowadzone są szkolenia nakierowane na rozwój zawodowy, a tym samym wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet w społeczeństwie.

Napięcia społeczne i niestabilna sytuacja polityczna w Tunezji, zwłaszcza w regionach południowych, w ciągu ostatnich kilku lat wpłynęły na możliwość realizacji wielu spośród wspomnianych wyżej inicjatyw i programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania te stanowiły jednak ważny element relacji utrzymywanych przez Serinus z lokalnymi interesariuszami i Spółka zakłada, że wraz z ustabilizowaniem się sytuacji możliwe będzie ich wznowienie na kolejne lata.