files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Grupa rozumie znaczenie należytego ładu korporacyjnego, w związku z czym zarządzanie nią odbywa się pod kierunkiem i nadzorem Rady Dyrektorów.  Ponieważ Regulamin AIM wymaga do Serinus przestrzegania uznanego kodeksu ładu korporacyjnego, Spółka przyjęła do stosowania Kodeks Ładu Korporacyjnego publikowany przez Porozumienie Spółek Giełdowych (ang. Quoted Companies Alliance Corporate Governance Code; dalej „Kodeks”). Sprawozdanie na temat przestrzegania jego zamiast zamieszczone jest na stronach 33–36 niniejszego Raportu Rocznego.

Serinus obecnie prowadzi działalność w Rumunii i Tunezji.  W ostatnim opublikowanym przez organizację Transparency International Indeksie Percepcji Korupcji („Indeks”) Rumunia zajmuje 66. miejsce spośród 180 krajów uwzględnionych w zestawieniu za 2021 r.  W tym samym rankingu Tunezja zajmuje 70. miejsce.  Żaden z tych krajów nie został uznany za kraj wysokiego ryzyka, w obu funkcjonują dobrze rozwinięte systemy prawne, a Rumunia ponadto należy do Unii Europejskiej. Niemniej polityki, procedury i praktyki Grupy muszą pozostawać adekwatne do potrzeb, na jakiej mają odpowiadać, w związku z czym muszą być poddawane regularnej weryfikacji i ewentualnej aktualizacji.  W Grupie funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, które służą zapewnieniu przestrzegania przyjętych norm etycznego postępowania w relacjach biznesowych z innymi podmiotami.

Łapownictwo jest surowo wzbronione w całej Grupie, a zakaz ten obowiązuje zarówno naszych pracowników, jak i inne osoby działające w naszym imieniu.  Przyjęta w Serinus polityka przeciwdziałania łapownictwu i innym formom korupcji ma na celu zapobieganie praktykom korupcyjnym i zapewnienie należytego funkcjonowania mechanizmów wykrywania potencjalnych naruszeń, ich usuwania i wyciągania z nich wniosków.  Obejmuje ona sprawdzanie nowych dostawców, coroczne szkolenia dla wszystkich pracowników, odbieranie od współpracowników oświadczeń o przestrzeganiu zasad w zakresie przeciwdziałania korupcji, odbieranie oświadczeń o przestrzeganiu zasad w zakresie przyjmowania upominków i gościnności oraz kompleksową procedurę zgłaszania nieprawidłowości.