files-emptysearchcalendarfile-pdfrss
Polityka antykorupcyjna (w jęz. ang.)
Polityka zgodności z Regulaminem AIM i z regulacjami dotyczącymi nadużyć na rynku (w jęz. ang.)
Polityka w zakresie transakcji na akcjach (w jęz. ang.)
Podział kompetencji i odpowiedzialności – schemat (w jęz. ang.)
Kodeks postępowania i etyki zawodowej (w jęz. ang.)
Korzystanie z informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi – regulamin (w jęz. ang.)
Rada Dyrektorów – zakres kompetencji (w jęz. ang.)
Przewodniczący Rady Dyrektorów - zakres kompetencji (w jęz. ang.)
Dyrektor Generalny (CEO) - zakres kompetencji (w jęz. ang.)
Komitet ds. Audytu – zakres kompetencji (w jęz. ang.)
Komitet ds. Nominacji - zakres kompetencji
Komitet ds. Wynagrodzeń - zakres kompetencji
Komitet ds. Oceny Rezerw - zakres kompetencji (w jęz. ang.)
Polityka i procedury ujawniania (w jęz. ang.)
Rada Dyrektorów – zakres kompetencji (w jęz. ang.)
Polityka informowania o nieprawidłowościach (w jęz. ang.)
Polityka w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (w jęz. ang.)
Polityka korzystania z poczty elektronicznej, intranetu i internetu (w jęz. ang.)