files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Poniżej zamieszczono warunki korzystania z witryny internetowej Serinus Energy Inc.

Warunki te podlegają przepisom prowincji Alberta w Kanadzie i zostały opracowane zgodnie z nimi, bez uwzględnienia konfliktu przepisów prawnych. Użytkownik nie może bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować tych Warunków ani jakichkolwiek praw ani delegować obowiązków wynikających z tych Warunków, w całości lub w części, tak dobrowolnie, jak i na skutek przepisów prawa.

W razie niezgodności między wersją angielską i polską tych warunków obowiązuje wersja angielska.

 1. Akceptacja warunków

Używając lub odwiedzając witrynę internetową Serinus Energy Inc. (witryna internetowa), użytkownik akceptuje niniejsze warunki.

Serinus Energy Inc. zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach na podstawie własnej decyzji i bez powiadomienia. Wszyscy odwiedzający są związani najnowszą wersją Warunków poprzez kontynuowanie używania witryny internetowej po ich zamieszczeniu w Internecie.

 1. Witryna internetowa Serinus Energy Inc.

Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich użytkowników witryny internetowej, w tym gości i dostawców oraz redaktorów treści.

Używając tej witryny internetowej, użytkownik akceptuje w całości niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na te Warunki lub ich dowolną część, nie może używać tej witryny internetowej.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Używając tej witryny internetowej i zgadzając się na te Warunki, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie przez Serinus Energy Inc..

 1. Licencja na używanie tej witryny internetowej

Nie można używać tej witryny internetowej w żaden sposób, który może stanowić uszczerbek dla witryny internetowej lub naruszenie dostępności witryny internetowej; lub w jakikolwiek sposób szkodliwy, nielegalny, oszukańczy lub mający związek z jakimkolwiek działaniem lub przeznaczeniem niezgodnym z prawem lub nielegalnym.

Nie można używać tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, transmitowania, wysyłania, publikowania, dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które zawierają oprogramowanie szpiegujące, wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki, rejestratory naciśnięć klawiszy, zestawy root kit lub inne złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Użytkownik nie może prowadzić żadnej zautomatyzowanej zbiórki danych, w tym m.in. nie może prowadzić wykrywania danych, wydobywania danych, uzyskiwania danych i zbierania danych w lub w związku z tą witryną internetową.

Wszystkie treści tej witryny, w tym m.in. wszystkie materiały pisemne, dźwiękowe i wizualne w witrynie, podlegają prawom autorskim i są własnością Serinus Energy Inc.

Serinus Energy Inc. przekazuje ograniczoną licencję na używanie, pobieranie, drukowanie lub powielanie treści tej witryny internetowej, pod następującymi warunkami:

 • Muszą być one używane lub powielane dokładnie i bez żadnej modyfikacji
 • Muszą one identyfikować Serinus Energy Inc. jako źródło
 • Muszą one być używane wyłącznie do celów niekomercyjnych
 • Informacja o kopii musi być widoczna na każdej kopii w następującej formie:
  • „© Serinus Energy Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone”
 • Pisemne zezwolenie jest wymagane w przypadku każdej treści, która nie jest zawarta w powyższej licencji, takiej jak elementy graficzne i kod witryny internetowej.
 • Logo Serinus Energy Inc. to znak towarowy Teamsters Local Union i nie można używać go bez pisemnego zezwolenia
 • Zakazane są wszelkie formy komercyjnego używania treści

Witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Serinus Energy Inc. Łącza do stron trzecich są przekazywane dla wygody naszych użytkowników.

 1. Treści użytkownika; Prywatność

Ta witryna internetowa zawiera formularz kontaktowy, który umożliwia użytkownikom zgłaszanie próśb i wysyłanie przygotowanych/dostępnych treści i w ramach którego zbierane są informacje o użytkowniku.

Zebrane informacje o użytkowniku nie będą udostępniane stronom trzecim.

 1. Zastrzeżenia

Użytkownik używa witryny internetowej wyłącznie na własne ryzyko. Witryna internetowa i treść są dostarczane tak, jak jest i bez gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, w tym gwarancji i warunków dorozumianych, m.in. dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, jakości handlowej, zdatności do zamierzonego celu, tytułu prawnego lub gwarancji i warunków braku naruszeń przepisów. Serinus Energy Inc. nie gwarantuje, że witryna internetowa lub treść tej witryny internetowej będą dostępne nieprzerwanie lub wolne od błędów, że wady będą korygowane lub że ta witryna internetowa lub serwer, który ją udostępnia, będą wolne od wirusów czy innych szkodliwych składników.

Bez ograniczenia powyższego, Serinus Energy Inc. nie gwarantuje ani nie przedstawia żadnych oświadczeń dotyczących używania, zdolności do używania lub wyniku używania treści w zakresie dokładności, niezawodności lub innym. Treść może obejmować niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. Serinus Energy Inc. może w dowolnej chwili wprowadzić zmiany lub usprawnienia w treści lub witrynie internetowej. Serinus Energy Inc. nie udziela gwarancji, że używanie przez użytkownika treści nie naruszy praw innych i nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w takiej treści.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Serinus Energy Inc., jej pracownicy, agenci, kierownicy i dyrektorzy nie będą odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, identyczne, karne, wynikowe, specjalne, przykładowe lub inne szkody, w tym m.in. za utratę przychodów lub dochodów, ból i cierpienie, udrękę emocjonalną lub podobne szkody, lub szkody wynikające z jakiegokolwiek (i) błędu lub pominięcia w treści, (ii) niepowołanego dostępu do lub używania serwerów i/lub wszelkich danych osobowych i/lub informacji finansowych tam przechowywanych, (iii) przerwania lub zaprzestania transmisji do lub z witryny internetowej,

 1. Umowa

Używając tej witryny internetowej, użytkownik potwierdza, iż ograniczenia odpowiedzialności określone w Warunkach witryny internetowej, są uzasadnione.

Jeśli użytkownik uważa, iż nie są one uzasadnione, nie może używać tej witryny internetowej.

 

 1. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym zwalnia spółkę Serinus Energy Inc., jej pracowników, agentów, kierowników i dyrektorów od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, zobowiązania, orzeczenia, straty, odszkodowania, koszty lub długi, opłaty adwokackie i inne wydatki wynikające z: (i) użytkowania i dostępu do witryny internetowej przez Użytkownika; (ii) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym m.in. prawa autorskiego, własności lub prywatności; lub (iii) wszelkich roszczeń dotyczących braku prawa użytkownika do dostarczenia jakichkolwiek treści lub spowodowania przez treści użytkownika szkód u stron trzecich. To zobowiązanie do obrony i zwolnienia z odpowiedzialności będzie obowiązywać po zakończeniu obowiązywania tych warunków i zakończeniu używania tej witryny internetowej. W takim przypadku spółka Serinus Energy Inc. przekaże pisemne powiadomienie o takim roszczeniu, procesie lub działaniu.