files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Serinus Energy plc to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Celem Spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Dzięki posiadaniu rozbudowanego zasobu aktywów Spółka zidentyfikowała istotny zestaw szans na przyszłość, które umożliwią wzrost wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

Akcje zwykłe Spółki są notowane na na rynku AIM w ramach London Stock Exchange (symbol: SENX.LN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI

Spółka ma wyemitowanych 1 140 660 729 akcji zwykłych.

Na dzień 14 października 2021 r. Spółka nie posiadała akcji własnych. 2.54% akcji Spółki nie znajduje się w wolnym obrocie (wg definicji AIM „shares not in public hands”)

Nie ma ograniczeń w zakresie obrotu akcjami zwykłymi Spółki.

Wg stanu na 14 października 2021 r. istotnymi akcjonariuszami Spółki są:  Richard Sneller (11,27%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (9,90%), Quercus TFI SA (7,06%), Marlborough Fund Managers (4,08%), i Hadron Capital LLP (3,72%).

Akcje zwykłe Spółki są notowane na rynku AIM w ramach London Stock Exchange (symbol: SENX.LN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

EMITENT: SERINUS ENERGY PLC

CHARAKTERYSTYKA AKCJI: ZWYKŁE, BEZ WARTOŚCI NOMINALNEJ

SEDOL: BF4N9R9

ISIN: JE00BF4N9R98

OPOL: XLON

CFICODE2015: ESVUFR

FISN: SERS ENER/NPV VTG FPD

NUMER CUSIP: G8052E 102