files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Serinus prowadzi działalność w zakresie poszukiwań, zagospodarowania i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a strategicznym celem Spółki jest zagospodarowywanie i eksploatacja zasobów naturalnych.  O ile tego rodzaju działalność gospodarcza pozwala dostarczyć energię i materiały niezbędne do realizacji wielu procesów w codziennym życiu wielu ludzi, przyczynia się ona także do wielu wyzwań o charakterze środowiskowym, które stoją przed nami obecnie i którym będziemy musieli stawić czoło także w przyszłości.

Zmiany klimatyczne są coraz istotniejszą kwestię, zarówno w skali całego świata, jak i dla naszej branży.  Większość wydobywanych przez nas węglowodorów stanowi gaz ziemny, który uważamy za paliwo przejściowe, umożliwiające rozwój w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.  Wydobywany przez nas gaz jest wykorzystywany przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej i jako taki wypiera węgiel z miksu energetycznego.  We wszystkich scenariuszach zakładających zerową emisję dwutlenku węgla netto zarówno ropa naftowa, jak i gaz ziemny stanowią kluczowe źródła energii na najbliższe dziesięciolecia, w związku z czym naszą rolą w procesie transformacji energetycznej jest prowadzenie działalności w sposób jak najbardziej ekologiczny i wydajny.

Chociaż przemysł wydobywczy stanowi jeden z filarów współczesnego stylu życia, jesteśmy świadomi szerokiego zakresu odpowiedzialności spoczywającego na branży takiej jak nasza.  Oprócz zobowiązań w zakresie zarządzania zasobami środowiska i ich ochrony w krajach, w których prowadzimy działalność, ponosimy również odpowiedzialność za dobrostan i bezpieczeństwo naszych pracowników i inwestorów, a także członków społeczności lokalnych i innych interesariuszy, na których nasza działalność, prowadzona we współpracy z lokalnymi władzami i kontrahentami, może mieć wpływ.

Pandemia COVID-19 stanowi wyraźne przypomnienie, że ryzykiem należy zarządzać w sposób dynamiczny, pozwalający na dostosowywanie się do nowych zagrożeń. W reakcji na jej wybuch Grupa bezzwłocznie wdrożyła rygorystyczne i skuteczne procedury mające na celu ochronę pracowników przed ryzykiem infekcji we wszystkich biurach, jak i na wiertniach. Obejmowały one m.in. testy na obecność wirusa, opiekę medyczną i pomoc na miejscu i odpowiednio dostosowany system pracy zmianowej, uwzględniający pracę naprzemienną w różne dni.  Bezpieczeństwo naszych pracowników i usługodawców pozostaje jednym z naszych najwyższych priorytetów.

Dlatego też długoterminowym celem Grupy jest wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym działamy, poprzez należyte zarządzanie należącymi do nas aktywami oraz pracownikami i ich społecznościami.  Kluczowym elementem etosu Serinus jest dbałość o odpowiedzialny i zrównoważony rozwój przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów operacyjnych i dyscypliny finansowej.  Prowadzimy działalność w pełnej zgodności ze wszystkimi właściwymi przepisami i spełniamy wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także staramy się prowadzić działalność w sposób przyjazny dla środowiska.  W Grupie funkcjonuje Komitet ds. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego („Komitet ESG”), na czele którego stoi Dyrektor Generalny. W pracach komitetu uczestniczą inni członkowie kluczowego personelu Serinus, a nadzór nad nim sprawuje Rada Dyrektorów. Komitet analizuje regulaminy, zgodnie z którymi działamy, oraz wskaźniki, które stosujemy do pomiaru wyników Grupy, a także ocenia przyjęte ramy sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska i wynikające z nich zalecenia, takie jak zasady sprawozdawczości wydane przez Grupę Zadaniową ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (ang. Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure – „TCFD”), w celu określenia najlepszego sposobu, w jaki Grupa może dostosować się do zmieniających się wymogów informacyjnych.

Chociaż stosowanie się do wytycznych i zaleceń TCFD jest obecnie dobrowolne dla mniejszych firm, Serinus już teraz wdraża i realizuje procesy w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i wytyczania strategii rozwoju na potrzeby zarządzania związanymi z klimatem czynnikami ryzyka finansowego. Podejście to rozwijamy w ramach przyjętej strategii ESG i stosujemy je przy realizacji strategii korporacyjnej, tworzeniu planów rozwoju, alokacji kapitału, prowadzeniu działalności operacyjnej i określaniu kluczowych wskaźników wydajności dla kadry zarządzającej.

Wyznaczone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, stanowią częste kryterium przyjmowane na potrzeby sprawozdawczości środowiskowej przez firmy energetyczne.  Rada Dyrektów Serinus, za pośrednictwem Komitetu ESG, będzie na bieżąco analizować możliwości odpowiedniego uwzględnienia tych celów w naszych przyszłych sprawozdaniach ESG.

Raport środowiskowy, społeczny i dotyczący zarządzania