files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Serinus Energy plc to międzynarodowa spółka naftowa z siedzibą na Jersey, Wyspy Normandzkie. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Spółka prowadzi działalność operacyjną w Rumunii i Tunezji.

Dzięki posiadaniu rozbudowanego zasobu aktywów Spółka zidentyfikowała zbiór szans na przyszłość, które umożliwią wzrost wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – DYREKTORZY

Rada Dyrektorów – zakres kompetencji

Komitet ds. Audytu – zakres kompetencji

Komitet ds. Nominacji – zakres kompetencji

Komitet ds. Wynagrodzeń – zakres kompetencji

Komitet ds. Oceny Rezerw – zakres kompetencji

Przewodniczący Rady Dyrektorów – zakres kompetencji

Dyrektor Generalny (CEO) – zakres kompetencji

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY KORPORACYJNE/REJESTROWE

Statut (w jęz. ang.)

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE AKCJI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI

Prezentacje

Spółka ma wyemitowanych 239 798 375 zwykłych.

Na dzień 07 październik 2020 r. Spółka nie posiadała akcji własnych. 37,94% akcji Spółki nie znajduje się w wolnym obrocie (wg definicji AIM „shares not in public hands”)

Nie ma ograniczeń w zakresie obrotu akcjami zwykłymi Spółki.

Wg stanu na 07 październik 2020 r. istotnymi akcjonariuszami Spółki są: Kulczyk Investments SA (posiada 37,94% wyemitowanych akcji), Marlborough Fund Managers (9,83%), JCAM Investments Ltd. (6,69%), Pala Investment Holdings Limited (4,70%) i Quercus TFI SA (4,50%).

Akcje zwykłe Spółki są notowane na rynku AIM w ramach London Stock Exchange (symbol: SENX.LN) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

EMITENT: SERINUS ENERGY PLC

CHARAKTERYSTYKA AKCJI: ZWYKŁE, BEZ WARTOŚCI NOMINALNEJ

SEDOL: BF4N9R9

ISIN: JE00BF4N9R98

OPOL: XLON

CFICODE2015: ESVUFR

FISN: SERS ENER/NPV VTG FPD

NUMER CUSIP: G8052E 102

 

WYNIKI FINANSOWE

 

DLA AKCJONARIUSZY – MEMORANDA I PROSPEKTY

AIM – Ogłoszenie wnioskodawcy na AIM

AIM – Załącznik do Ogłoszenia

Memorandum Informacyjne 2018 dot. Kontynuacji

Najnowsze AIF

Skrócony prospekt –emisja 2017 r (w jęz. ang.)

 Prospekt –2014 r. (GPW)

 

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Raport rezerwowy w Rumunii za 2019 r. (w jęz. ang.)

Raport rezerwowy w Tunezji za 2019 r. (w jęz. ang.)

Istotna umowa – Shell (w jęz. ang.)

Restrukturyzacja zadłużenia w EBOR – umowa zmieniająca do Kredytu Zamiennego

 

PRAWA AKCJONARIUSZY

Ponieważ siedziba rejestrowa Spółki mieści się na Jersey, w związku z tym prawa jej akcjonariuszy mogą różnić się od praw akcjonariuszy spółek zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

 

ŁAD KORPORACYJNY

Spółka stosuje zasady organizacji emitentów Quoted Companies Alliance („QCA”) ujęte w Kodeksie Ładu Korporacyjnego dla Notowanych Spółek Średniej Wielkości  [ang. Corporate Governance Code for Mid-Size Quoted Companies] („Kodeks QCA”). Rada Dyrektorów Spółki uwzględnia zasady i rekomendacje zawarte w Kodeksie QCA w kontekście działalności Spółki i wdraża je w sposób adekwatny do wielkości i aktualnego stopnia rozwoju Spółki biorąc pod uwagę oczekiwania naszych akcjonariuszy. Na dzień 18 maja 2018 r. Spółka spełniała w całości wymogi Kodeksu QCA.

Spółka będzie organizować  w trakcie roku regularne spotkania Rady i komitetów, w trakcie których będą omawiane raporty dotyczące działalności Grupy oraz sprawozdania finansowe. Rada odpowiada za przygotowanie, zatwierdzanie i monitorowanie strategii Grupy, jej budżetów i głównych pozycji wydatków oraz za powoływanie pracowników wyższej kadry. Rada, w miarę potrzeb, może korzystać z zewnętrznych doradców, a w takim przypadku przekazuje informacje o roli każdego z doradców.

Polityka w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności) (w jęz. ang.)  

Powoływanie dyrektora niewykonawczego (w jęz. ang.)

 

BRYTYJSKI KODEKS PRZEJĘĆ

Do Spółki ma zastosowanie brytyjski Kodeks Przejęć [ang. City Code on Takeovers]

 

DORADCY

Autoryzowany Doradca
i Wspólny Makler
WH Ireland Limited
24 Martin Lane
London EC4R 0DR
Wspólny MaklerArden Partners plc
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Niezależny EkspertRPS Energy Canada Ltd
Suite 600
555-4th Avenue S.W.
Calgary, Alberta T2P 3E7
Kanada
Radcy prawni Spółki w AngliiMcCarthy Tétrault, Registered Foreign Lawyers & Solicitors
26th Floor
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
W. Brytania
Radcy prawni Spółki w KanadzieMcCarthy Tétrault LLP
PO Box 48, Suite 5300
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Alberta M5K 1E6
Kanada
Radcy prawni Spółki - JerseyMourant Ozannes
22 Grenville Street
St Helier
Jersey
JE4 8PX
Radcy prawni Spółki w PolsceT. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.
Oddział w Warszawie
ul. Złota 59, 00-120
Warszawa, Polska
Biegli rewidenciBDO LLP
55 Baker St
London W1U 7EU
United Kingdom
Zarejestrowane biuroJTC Group
28 Esplanade
St Helier
Jersey JE2 3QA