files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Serinus Energy plc to międzynarodowa spółka naftowa z siedzibą na Jersey, Wyspy Normandzkie. Celem spółki jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu wynikający z efektywnej alokacji kapitału.

Spółka prowadzi działalność operacyjną w Rumunii i Tunezji.

Dzięki posiadaniu rozbudowanego zasobu aktywów Spółka zidentyfikowała zbiór szans na przyszłość, które umożliwią wzrost wykraczający poza dotychczasowe projekty wydobywczo-rozwojowe.

Kadra zarządzająca spółką Serinus ma bogate doświadczenie i może pochwalić się wieloletnim rozważnym nadzorem nad alokacją kapitału akcjonariuszy.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – DYREKTORZY

Rada Dyrektorów – zakres kompetencji

Komitet ds. Audytu – zakres kompetencji

Komitetu ds. Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego. – zakres kompetencji

Komitet ds. Wynagrodzeń – zakres kompetencji

Komitet ds. Oceny Rezerw – zakres kompetencji

Przewodniczący Rady Dyrektorów – zakres kompetencji

Dyrektor Generalny (CEO) – zakres kompetencji

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY KORPORACYJNE/REJESTROWE

Statut (w jęz. ang.)

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE AKCJI

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI

Prezentacje

Spółka ma wyemitowanych 1 140 660 729 akcji zwykłych.

Na dzień 13 września 2021 r. Spółka nie posiadała akcji własnych. 2.54% akcji Spółki nie znajduje się w wolnym obrocie (wg definicji AIM „shares not in public hands”)

Nie ma ograniczeń w zakresie obrotu akcjami zwykłymi Spółki.

Wg stanu na 13 września 2021 r. istotnymi akcjonariuszami Spółki są:  Richard Sneller (11,27%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (9,90%), Marlborough Fund Managers (9,38%), Quercus TFI SA (7,06%), i Hadron Capital LLP (4,73%).

Zawiadomienia o znacznych pakietach akcji

Akcje zwykłe Spółki są notowane na rynku AIM w ramach London Stock Exchange (symbol: SENX.LN) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: SEN.WP).

EMITENT: SERINUS ENERGY PLC

CHARAKTERYSTYKA AKCJI: ZWYKŁE, BEZ WARTOŚCI NOMINALNEJ

SEDOL: BF4N9R9

ISIN: JE00BF4N9R98

OPOL: XLON

CFICODE2015: ESVUFR

FISN: SERS ENER/NPV VTG FPD

NUMER CUSIP: G8052E 102

 

WYNIKI FINANSOWE

 

DLA AKCJONARIUSZY – MEMORANDA I PROSPEKTY

Memorandum dot. plasowania akcji – 2020

AIM – Ogłoszenie wnioskodawcy na AIM

AIM – Załącznik do Ogłoszenia

Memorandum Informacyjne 2018 dot. Kontynuacji

Najnowsze AIF

Skrócony prospekt –emisja 2017 r (w jęz. ang.)

 Prospekt –2014 r. (GPW)

 

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Raport o rezerwach gazu w Rumunii za 2020 r. (w jęz. ang.)

Raport o rezerwach gazu i ropy w Tunezji za 2020 r. (w jęz. ang.)

 

PRAWA AKCJONARIUSZY

Ponieważ siedziba rejestrowa Spółki mieści się na Jersey, w związku z tym prawa jej akcjonariuszy mogą różnić się od praw akcjonariuszy spółek zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

 

ŁAD KORPORACYJNY

Spółka stosuje zasady organizacji emitentów Quoted Companies Alliance („QCA”) ujęte w Kodeksie Ładu Korporacyjnego dla Notowanych Spółek Średniej Wielkości  [ang. Corporate Governance Code for Mid-Size Quoted Companies] („Kodeks QCA”). Rada Dyrektorów Spółki uwzględnia zasady i rekomendacje zawarte w Kodeksie QCA w kontekście działalności Spółki i wdraża je w sposób adekwatny do wielkości i aktualnego stopnia rozwoju Spółki biorąc pod uwagę oczekiwania naszych akcjonariuszy. Na dzień 07 grudzień 2020 r. Spółka spełniała w całości wymogi Kodeksu QCA.

Spółka będzie organizować  w trakcie roku regularne spotkania Rady i komitetów, w trakcie których będą omawiane raporty dotyczące działalności Grupy oraz sprawozdania finansowe. Rada odpowiada za przygotowanie, zatwierdzanie i monitorowanie strategii Grupy, jej budżetów i głównych pozycji wydatków oraz za powoływanie pracowników wyższej kadry. Rada, w miarę potrzeb, może korzystać z zewnętrznych doradców, a w takim przypadku przekazuje informacje o roli każdego z doradców.

Oświadczenie o Zgodności z Kodeksem Ładu Korporacyjnego Porozumienia Spółek Giełdowych (ang. Quoted Companies Alliance Corporate Governance Code)

Polityka CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)

Powoływanie Dyrektorów Niewykonawczych

GPW_dobre_praktyki

 

BRYTYJSKI KODEKS PRZEJĘĆ

Do Spółki ma zastosowanie brytyjski Kodeks Przejęć [ang. City Code on Takeovers]

 

DORADCY

Autoryzowany Doradca
i Wspólny Makler
Arden Partners plc
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Wspólny MaklerShore Capital Stockbrokers Limited
57 St James's Street
London SW1A 1LD
Niezależny EkspertGaffney, Cline & Associates
Bentley Hall, Blacknest Road
Alton
Hampshire GU34 4PU
Radcy prawni Spółki w AngliiMcCarthy Tétrault, Registered Foreign Lawyers & Solicitors
26th Floor
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
W. Brytania
Radcy prawni Spółki - JerseyMourant Ozannes (Jersey) LLP
22 Grenville Street
St Helier
Jersey
JE4 8PX
Radcy prawni Spółki w PolsceT. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.
Oddział w Warszawie
ul. Złota 59, 00-120
Warszawa, Polska
Biegli rewidenciBDO LLP
55 Baker St
London W1U 7EU
United Kingdom
Zarejestrowane biuroFairway Trust Limited
2nd Floor, The Le Gallais Building
54 Bath Street
St.Helier
Jersey, JE1 1FW