files-emptysearchcalendarfile-pdfrss

Strategia korporacyjna Serinus jest ukierunkowana na budowanie wartości w oparciu o posiadane obecnie przez Spółkę rozległe aktywa i ich zasoby w Tunezji i Rumunii. Kapitał będzie taktycznie alokowany do projektów, które wykazują atrakcyjne zwroty przy relatywnie niższych profilach ryzyka. Powołane przez Spółkę zespoły w sposób ciągły monitorują pojawiające się możliwości pod kątem wykorzystania przewag konkurencyjnych Spółki generowanych przez obecny portfel jej aktywów.

Cele/zadania/podstawowe działania:

  1. Projekt Zagospodarowania Gazu Moftinu w Rumunii: projekt ten obejmuje budowę stacji przetwarzania gazu o wydajności 15 mmcf/d, która, jak się planuje, rozpocznie pracę pod koniec II kwartału 2019 roku.
  2. Zwiększenie wydobycia na polu Sabria w Tunezji: zadanie przewiduje przeprowadzenie rekonstrukcji odwiertów, co umożliwiłoby zwiększenie wydobycia przy minimalnych nakładach na inwestycję.
  3. Ocena potencjalnych przejęć w ramach podstawowych obszarów działalności operacyjnej Spółki, a jeśli ma to uzasadnienie z punktu widzenia konkurencyjności, również poza tymi obszarami.