files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

KOREKTA: Serinus przedstawia wyniki oceny rezerw przez kwalifikowanego eksperta

Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (notowana na TSX i GPW pod symbolem SEN) przedstawia korektę wcześniejszego komunikatu opublikowanego w dniu 4 grudnia 2017 r.,
a zatytułowanego „Serinus przedstawia wyniki oceny rezerw przez kwalifikowanego eksperta”. W tabeli „Wartość bieżąca netto (NPV) – po opodatkowaniu, na bazie prognozowanych cen” jako wartości
dla 31 grudnia 2016 r. błędnie widnieją wartości z raportu wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
Poniżej zamieszczono poprawną tabelę. Wszystkie pozostałe informacje przekazane w komunikacie
z dnia 4 grudnia 2017 r. są poprawne.

Wartość bieżąca netto (NPV) – po opodatkowaniu, na bazie prognozowanych cen

Uwaga: Serinus raportuje w dolarach amerykańskich (USD). O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie kwoty w dolarach wymienione w niniejszym dokumencie odnoszą się do USD.

Skróty

bbl baryłka/baryłki bbl/d baryłek dziennie
boe baryłka ekwiwalentu ropy naftowej boe/d baryłek ropy naftowej dziennie
Mcf tysiąc stóp sześciennych Mcf/d tysiąc stóp sześciennych dziennie
MMcf milion stóp sześciennych MMcf/d milion stóp sześciennych dziennie
Mcfe ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych Mcfe/d ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych dziennie
MMcfe ekwiwalent miliona stóp sześciennych MMcfe/d ekwiwalent miliona stóp sześciennych dziennie
Mboe tysiąc boe Bcf miliard stóp sześciennych
MMboe milion boe Mcm tysiąc metrów sześciennych
UAH hrywna ukraińska USD dolar amerykański
CAD dolar kanadyjski MMbtu milion British Thermal Units
(brytyjskie jednostki cieplne; ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 funta wody o 1°F)

Uwaga:

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 Mcf to1 bbl, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną
w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Serinus

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem projektów w Tunezji i Rumunii.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc.Calvin Brackman

Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.