files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Serinus – aktualizacja informacji o działaniach w Rumunii

Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (TSX:SEN, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji o swojej działalności operacyjnej w Rumunii, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu zaawansowania prac wykonawczych dotyczących Projektu Zagospodarowania Gazu Moftinu („Projekt”). Projekt ten ma na celu doprowadzenie do uruchomienia produkcji z odwiertów
Moftinu-1001 i Moftinu-1000 poprzez budowę stacji gazowej o przepustowości 15 MMcf/d,
linii przesyłowych z odwiertów oraz sprzedażowego gazociągu z przyłączem do krajowego systemu przesyłu gazu Transgaz.

Zgodnie z informacją przekazaną 9 maja 2017 r., Serinus zawarł kontrakt wykonawczy
(ang. Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Contract – „EPCC”) z rumuńską spółką Confind S.R.L. („Confind”) na budowę instalacji przetwarzania gazu wraz z towarzyszącymi jej liniami przesyłowymi i gazociągami w ramach Projektu Zagospodarowania Gazu Moftinu. Kontrakt jest kontraktem EPCC pod klucz, z ustaloną ceną przy zastrzeżeniu jedynie ewentualnych zmian, gdyby takie okazały się konieczne. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem. Prace wykonawcze dla projektu rozpoczęto wkrótce po podpisaniu kontraktu EPCC
i dotychczas Spółka dokonała następujących postępów w realizacji Projektu:

 • Zakończono budowę linii przesyłowych z odwiertów Moftinu 1001 i Moftinu 1000;
 • Zakończono budowę i przyłączanie 3-kilometrowego gazociągu sprzedażowego od punktu umiejscowienia stacji gazowej do punktu zdania do krajowego systemu przesyłu gazu Transgaz;
 • Zakończono wylewanie fundamentu pod stację gazową i zainstalowano wszystkie zewnętrzne przyłącza zasilające;
 • Złożono zamówienia na wszystkie pozycje wymagające dłuższego oczekiwania, w tym główne elementy stacji gazowej, gazociągów i linii przesyłowych. Jednostka do odwadniania glikolu trietylenowego („TEG”) oraz jednostka do niskotemperaturowej separacji („LTS”) zostały zamówione w lipcu 2017 r. w AVAL Engineering – kanadyjskiej spółce specjalizującej się
  w dostarczaniu wyposażenia przemysłowego i wsparciu projektowym. Czas dostawy znacząco zoptymalizowano tak, by współgrał z terminami Spółki;
 • Zaproszono do składania ofert w ramach przetargu na uruchomienie odwiertów Moftinu 1001
  i Moftinu 1000, który zostanie przeprowadzony w październiku 2017 r.,
 • Kończone są projekty wykonawcze, a lokalna produkcja wyposażenia weszła w pierwszy etap.

Pozostałe kluczowe kamienie milowe to dostawa jednostek TEG i LTS. Są one obecnie
w przygotowaniu i mają zostać dostarczone do Moftinu najpóźniej w połowie grudnia 2017 r.
Po realizacji dostawy, jednostki te zostaną podłączone, po czym przeprowadzone zostaną testy,
zaś instalacja przetwarzania gazu zostanie oddana do eksploatacji wraz z uzyskaniem ostatecznej certyfikacji. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przewidującym rozpoczęcie wydobycia gazu w I kwartale 2018 r. Spółka będzie informować rynek o wszelkich zmianach
w planowanym harmonogramie, które mogą nastąpić w trakcie realizacji Projektu.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, Aneks przedłużenia koncesji z dnia 21 grudnia 2016 r., zgodnie z którym Koncesja Satu Mare została przedłużona do dnia 28 października 2019 r., obejmuje następujące zobowiązania do realizacji prac:

 • Wykonanie trzech odwiertów poszukiwawczych lub
 • Wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych i przeprowadzenie badań sejsmicznych 3D
  na terenie o powierzchni co najmniej 120 km2.

Spółka złożyła w Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (National Agency for Mineral Resources, „NAMR”) wniosek o zgodę na prace wiertnicze dla odwiertów Moftinu 1003 i Moftinu 1004, po czym NAMR wydała zgody na wiercenia dla tych odwiertów. Obecnie rozpoczęto etap pozyskiwania pozwoleń w zakresie gruntów. Planowane jest, że odwierty te będą wykonane w II kw. 2018 r.  i w efekcie zostanie zrealizowanych 2/3 prac objętych zobowiązaniem w Aneksie przedłużenia koncesji. O ile sukces komercyjny zostanie osiągnięty, wydobycie z tych odwiertów zostanie włączone do produkcji etapu próbnego Projektu Zagospodarowania Gazu Moftinu. Po wykonaniu tych dwóch odwiertów, Spółka podejmie decyzję, czy wykonać trzeci odwiert poszukiwaczy, czy też przeprowadzić program badań sejsmicznych 3D w celu identyfikacji kolejnych potencjalnych celów poszukiwawczych. Niezależnie od decyzji, będzie to stanowiło wypełnienie zobowiązań do prac przewidzianych Aneksem.

O Serinus

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc.

Calvin Brackman

Wiceprzewodniczący ds. Stosunków zewnętrznych i strategii

Tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie:  Niniejsza  informacja  prasowa  została  przetłumaczona  na  język  polski  z  oryginału  w  języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt,  że stwierdzenia dotyczące przyszłości  odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.