files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Serinus przedstawia wyniki oceny rezerw przez kwalifikowanego eksperta

Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (notowana na TSX i GPW pod symbolem SEN) przedstawia wyniki oceny rezerw naftowo-gazowych Spółki dokonanej wg stanu na 30 września 2017 r. przez kwalifikowanego eksperta (ang. competent person’s report – „CPR”). Ocena została wykonana przez RPS Energy Canada Ltd. („RPS”), zgodnie z „Wytycznymi AIM dla spółek górniczych
i naftowo-gazowych” (ang. AIM Guidance Note for Mining, Oil and Gas Companies) z czerwca 2009 r., i obejmuje rezerwy z aktywów Serinusa w Tunezji i Rumunii. Firma RPS przeprowadziła również ocenę zasobów warunkowych dla aktywów Spółki. Spółka zleciła RPS przygotowanie oceny CPR
w ramach prowadzonych badań kwestii notowania na Alternative Investment Market (Alternatywny Rynek Inwestycyjny) prowadzonym przez London Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Londynie). Tabela zamieszczona poniżej prezentuje porównanie wyników CPR w stosunku
do oceny rezerw Spółki na koniec 2016 r., przygotowanej przez RPS zgodnie z kanadyjskim Zarządzeniem Krajowym 51-101 „Obowiązki informacyjne dotyczące działalności w sektorze ropy naftowej i gazu” (ang. National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities).

Rezerwy brutto Spółki – w oparciu o prognozowane ceny

waga: Serinus raportuje w dolarach amerykańskich (USD). O ile nie zaznaczono inaczej  wszystkie kwoty w dolarach wymienione w niniejszym dokumencie odnoszą się do USD.

Cena ropy Brent Crude na początku stycznia br. wyszła z poziomu nieco poniżej 57 USD/bbl
i utrzymywała się w przedziale 53-57 USD za baryłkę. W marcu cena ropy Brent szybko spadła
do poziomu nieznacznie przekraczającego 50 USD/bbl, aby wrócić do poziomu powyżej 56 USD/bbl
w połowie kwietnia 2017 r. W kolejnym okresie ceny zaczęły wykazywać wyższą zmienność, oscylując od połowy kwietnia do połowy czerwca w granicach od 45 USD/bbl do 55 USD/bbl, zanim 21 czerwca 2017 r. odnotowano najniższą jak do tej pory wartość w bieżącym roku: 44,82 USD. Od tego momentu ceny ropy stopniowo się umacniały do końca listopada. Najwyższa cena w roku została odnotowana
6 listopada 2017 r. i wyniosła 64,27 USD/bbl. Do chwili obecnej, przez większą część roku 2017 ceny ropy utrzymywały się na poziomie powyżej 50 USD/bbl, co stwarza dla sektora bardziej stabilne warunki cenowe po dwuletnim okresie działalności przy cenach utrzymujących się przeważnie na poziomach poniżej 50 USD/bbl.

Rezerwy całkowite Spółki dla kategorii 1P i 2P zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku, odpowiednio o 10% i 7%. Zamknięcie pól Sabria i Chouech Es Saida ze względu na niepokoje społeczne w Tunezji było najważniejszym czynnikiem rzutującym na pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r. Zmniejszone wolumeny rezerw wynikają z przedłużającego się wyłączenia pola Chouech Es Saida, oczekującego na decyzję kierownictwa dotyczącą wznowienia wydobycia na tym polu, oraz z opóźnień w kwestii niektórych planów zagospodarowania. Korekty wolumenów rezerw miały charakter dodatni
lub ujemny, o czym szczegółowo poniżej. Ujemne korekty rezerw w Tunezji zostały skompensowane przez zmianę klasyfikacji rumuńskich zasobów warunkowych gazu na rezerwy, ponieważ Spółka rozpoczęła roboty związane z Projektem Zagospodarowania Gazu Moftinu, a uruchomienie produkcji gazu przewidywane jest na I kw. 2018 r.

Tunezja

W Tunezji rezerwy 1P obniżyły się o 44%, a rezerwy 2P odnotowały spadek o 31% w stosunku
do wartości z raportu o rezerwach na koniec 2016 r. Korekty o charakterze technicznym obejmowały:

 • Weryfikacje dodatnie, w tym:
  • Rezygnacja z rekonstrukcji SAB N1 na rzecz SAB N2, co dodaje większe potencjalnie pozyskiwalne wolumeny po niższym koszcie,
  • Poprawa wydobycia z odwiertu SAB 11 oraz
  • Dodatnia weryfikacja dla Win13, SAB NW1 oraz SAB N3H ostatecznego wydobycia
   i wartości początkowych.
 • Weryfikacje ujemne, w tym:
  • Zmiana klasyfikacji rezerw przeniesionych do zasobów warunkowych dla pól Chouech Es Saida, Ech Chouech i Sanghar, co obniżyło rezerwy z kategorii 1P odpowiednio
   o 1.151 Mboe, 72 Mboe i 51 Mboe,
  • Słabsze wyniki wydobycia z odwiertu Win-12bis na polu Sabria, gdzie produkcja została wznowiona po długim okresie jego zamknięcia,
  • Spadek zasobów spowodowany odstąpieniem od planów dalszego zagospodarowania dla odwiertów CS-5, CS Sil-10, CS Sil-1 oraz CS-8bis.

Rumunia

W przypadku rumuńskich aktywów przeklasyfikowano odkrycie gazu Moftinu z zasobów warunkowych do rezerw. Zasoby warunkowe w kategoriach 1C i 2C wynosiły na koniec 2016 r., odpowiednio, 547 Mboe oraz 1.615 Mboe. Dla porównania wartość rezerw w kategoriach 1P i 2P
dla Moftinu wg raportu CPR wyniosła, odpowiednio, 1.076 Mboe i 2.543 Mboe.

Wartość bieżąca netto (NPV) – po opodatkowaniu, na bazie prognozowanych cen

Wartość bieżąca netto rezerw Serinusa wzrosła o 155% i 12%, odpowiednio dla rezerw kategorii 1P
i 2P. Najważniejsze czynniki, które przyczyniły się do tego, wynoszącego 6,5 mln USD wzrostu wartości rezerw 1P dla wyceny PV10 to:

 • Zmiana klasyfikacji odkrycia gazu Moftinu w Rumunii z zasobów warunkowych do rezerw zwiększyła o 12,5 mln USD ewaluowaną wartość rezerw 1P (dla wyceny PV10), przeważając kompensujący to spadek o 6,0 mln USD wartości rezerw 1P (dla wyceny PV10) w Tunezji,
 • Niższe prognozy cen ropy Brent zastosowane w ocenie CPR w stosunku do zakładanych
  w raporcie z rezerw na koniec 2016 r., co przełożyło się na spadek wartości bieżącej netto
  dla Tunezji,
 • Przeklasyfikowanie rezerw z Chouech Es Saida, Ech Chouech i Sanghar do zasobów warunkowych pogłębiło spadek wartości bieżącej netto dla Tunezji,
 • Nakłady kapitałowe dotyczące rezerw 1P pola Sabria wzrosły o 4,0 mln USD, co miało niekorzystny wpływ na wartość bieżącą netto dla Sabrii,
 • Wyższe niż zakładano różnice cen ropy Brent i cen sprzedaży ropy w Tunezji negatywnie wpłynęły na wartość bieżącą netto dla Tunezji,
 • Wyższe w stosunku do założeń roczne koszty operacyjne pola Sabria.

Zasoby warunkowe brutto – Rumunia i Tunezja

Oprócz rezerw kategorii 1P oraz 2P przypisanych do aktywów Spółki w Rumunii i Tunezji, dodatkowo przypisano zasoby warunkowe do odkrycia Moftinu w Rumunii, a także dla pól Chouech Es Saida, Ech Chouech oraz Sanghar w Tunezji.

W odniesieniu do Rumunii zasoby warunkowe odzwierciedlają istnienie dodatkowych stref, które nie były testowane, a które wymagają przeprowadzenia testów wydobycia, aby określić możliwość prowadzenia wydobycia z tych stref w ilościach komercyjnych. W przypadku Tunezji, klasyfikacja pola Chouech Es Saida do zasobów warunkowych wynika z tego, że pole pozostaje zamknięte od końca lutego 2017 r., a Spółka nie określiła ostatecznego harmonogramu w zakresie przywrócenia tych zasobów do eksploatacji.

Prognozowane ceny zastosowane przez kwalifikowanego eksperta

RPS wykorzystała następujące prognozy cen surowców przy ewaluacji aktywów naftowo-gazowych spółki Serinus.

Tuezja – gaz krajowy Rumunia – cena gazu
Brent Sabria Chouech Moftinu
(USD/Bbl) (USD/Mcf) (USD/Mcf) (USD/MMbtu)
IVkw. 2017 53,19 6,21 5,95
2018 55,00 6,42 6,15 4,91
2019 57,50 6,71 6,43 5,14
2020 59,00 6,89 6,60 5,27
2021 62,80 7,33 7,03 5,61
2022 66,50 7,76 7,44 5,94
2023 69,00 8,06 7,72 6,16
2024 72,00 8,41 8,06 6,43
2025 76,30 8,91 8,54 6,81
2026 79,00 9,22 8,84 7,05
2027 85,33 9,96 9,55 7,62
2028 87,04 10,16 9,74 7,77
2029 88,78 10,37 9,93 7,92
2030 90,55 10,57 10,13 8,08
2031 92,36 10,78 10,33 8,24
2032 94,21 11,00 10,54 8,41
2033 96,10 11,22 10,75 8,58
2034 98,02 11,44 10,97 8,75
2035 99,98 11,67 11,19 8,92

Skróty

bbl baryłka/baryłki bbl/d baryłek dziennie
boe baryłka ekwiwalentu ropy naftowej boe/d baryłek ropy naftowej dziennie
Mcf tysiąc stóp sześciennych Mcf/d tysiąc stóp sześciennych dziennie
MMcf milion stóp sześciennych MMcf/d milion stóp sześciennych dziennie
Mcfe ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych Mcfe/d ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych dziennie
MMcfe ekwiwalent miliona stóp sześciennych MMcfe/d ekwiwalent miliona stóp sześciennych dziennie
Mboe tysiąc boe Bcf miliard stóp sześciennych
MMboe milion boe Mcm tysiąc metrów sześciennych
UAH hrywna ukraińska USD dolar amerykański
CAD dolar kanadyjski MMbtu milion British Thermal Units
(brytyjskie jednostki cieplne; ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 funta wody o 1°F)

Uwaga:

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 Mcf to1 bbl, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną
w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Serinus

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem projektów w Tunezji i Rumunii.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

 

Serinus Energy Inc.

Calvin Brackman

Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.