files-emptysearchcalendarfile-pdfrssxhtml

Serinus – wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2017 r.

Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) przedstawia swoje wyniki finansowe oraz operacyjne za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku.

Podsumowanie II kwartału 2017 r.

 • Produkcja uzyskana w II kwartale 2017 r. w Tunezji wyniosła średnio 329 boe/d, co stanowi spadek w stosunku do 1.206 boe/d odnotowanych w II kw. 2016 r. Niższa produkcja w 2017 r. wynikała z zamknięcia pól w Tunezji. Pole Chouech Es Saida pozostaje nieczynne od 28 lutego 2017 r. ze względu na kwestie pracownicze. Dodatkowo pole Sabria od 22 maja 2017 r. również jest nieczynne ze względu na niepokoje społeczne utrzymujące się w południowej części kraju. Obecnie oba pola pozostają zamknięte.
 • Wartość retroaktywna netto (ang. netback) w II kw. 2017 r. w Tunezji wyniosła 2,00 USD/boe, w porównaniu do 11,71 USD/boe odnotowanych w II kw. 2016 r. Niższy netback wynikał z niższego wydobycia, co przyczyniło się do wzrostu kosztów produkcji przypadających na boe.
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej za II kw. 2017 r. były ujemne
  i wyniosły 1,5 mln USD (II kw. 2016 r.: ujemne, 0,7 mln USD), a obejmowały stratę z działalności operacyjnej w Tunezji w wysokości 1 mln USD oraz stratę z działalności obszaru korporacyjnego w kwocie 0,6 mln USD, co zostało częściowo skompensowane przez przepływy środków z działalności operacyjnej w Rumunii w wysokości 0,1 mln USD, dając łącznie ujemne przepływy z działalności operacyjnej za kwartał. Za półrocze przepływy środków z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły 1,3 mln USD, w porównaniu
  do 2,0 mln USD przepływów dodatnich w analogicznym okresie 2016 r. Przepływy z działalności operacyjnej w Tunezji wyniosły 0,0 mln USD, a w Rumunii wyniosły
  0,1 mln USD i skompensowane przez 1,4 mln USD straty z działalności obszaru korporacyjnego dały łącznie ujemne przepływy środków z działalności operacyjnej w półroczu. Zbycie działalności na Ukrainie i niższe wydobycie w Tunezji w 2017 r. przyczyniły się do spadku przepływów środków z działalności operacyjnej.
 • Strata netto za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. wyniosła 2,1 mln USD, w porównaniu do 8,1 mln USD straty netto z działalności kontynuowanej w analogicznym okresie 2016 r.
 • Spółka zawarła 9 maja 2017 r. kontrakt wykonawczy EPCC (ang. Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Contract) z rumuńską spółką Confind S.R.L. na budowę instalacji przetwarzania gazu wraz z towarzyszącymi jej liniami przesyłowymi i gazociągami
  na zagospodarowanie Moftinu w Rumunii. Prace budowlane rozpoczęto w II kw. 2017 r.,
  a uruchomienie produkcji gazu spodziewane jest w I kw. 2018 r.
 • Na 30 czerwca 2017 r. Spółka nie dopełniła kowenantów zadłużenie finansowe do EBITDA
  na poziomie skonsolidowanym, wskaźnik obsługi długu na poziomie skonsolidowanym oraz wskaźnik obsługi długu dla Tunezji, dotyczących kredytu z EBOR. Po 30 czerwca 2017 r. EBOR formalnie odstąpił od wymogu utrzymania tych wskaźników dla okresu zakończonego 30 czerwca 2017 r. Następstwem uzyskania zwolnienia jest to, że kredyt spłacany będzie zgodnie z pierwotnym harmonogramem, a bank nie będzie sięgał do ustanowionych zabezpieczeń.

Uwaga:  Serinus  przygotowuje swoje wyniki finansowe na bazie skonsolidowanej. O ile nie jest to zaznaczone poprzez użycie sformułowań „przypadające na Serinus”, „netto dla Serinus”, „przypadające na akcjonariuszy SEN” lub „dla SEN WI” (WI=udziały operacyjne), wszystkie wartości i wolumeny odnoszą się do danych skonsolidowanych. Serinus sporządza raporty w dolarach amerykańskich, wszystkie dane przywoływane – zarówno te w dolarach lub wartości na akcję – wyrażone są w USD, o ile nie zaznaczono inaczej.

Podsumowanie wyników finansowych (w tys. USD, o ile nie zaznaczono inaczej)

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ogólnych i finansowych

 • Przychody uzyskane w Tunezji, pomniejszone o opłaty koncesyjne (ang. royalties) za okres trzech i sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. obniżyły się do 1,2 mln USD oraz 3,8 mln USD, w porównaniu do 3,6 mln USD i 7,0 mln USD odnotowanych analogicznych okresach roku 2016. Spadek w 2017 r. wynikał z niższego wydobycia, co częściowo skompensowały wyższe ceny surowców i niższe stawki opłat koncesyjnych.
 • Łączna wartość zapłaconych royalties spadła z 0,5 mln USD w II kw. 2016 r. do 0,1 mln USD w II. kw. 2017 roku. W większości spadek ten jest następstwem obniżonej produkcji, skompensowanej przez wyższe średnie ceny surowców.
 • Nakłady inwestycyjne Serinusa w II kw. 2017 r. wyniosły 1,5 mln USD, z czego kwota
  1,4 mln USD została przeznaczona na nakłady w Rumunii, a 0,1 mln USD na nakłady
  w Tunezji.
 • Na 30 czerwca 2017 r. Spółka nie dopełniła kowenantów zadłużenie finansowe do EBITDA
  na poziomie skonsolidowanym, wskaźnik obsługi długu na poziomie skonsolidowanym oraz wskaźnik obsługi długu dla Tunezji, dotyczących kredytu z EBOR. Po 30 czerwca 2017 r. EBOR formalnie odstąpił od wymogu utrzymania tych wskaźników dla okresu zakończonego 30 czerwca 2017 r. Następstwem uzyskania zwolnienia jest to, że kredyt spłacany będzie zgodnie z pierwotnym harmonogramem, a bank nie będzie sięgał do ustanowionych zabezpieczeń. Jednakże, ze względu na niedopełnienie wskaźnika na dzień 30 czerwca
  2017 r., Serinus dokonał reklasyfikacji długoterminowego zadłużenia z tytułu kredytu
  na zobowiązanie krótkoterminowe w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z wymogami standardów rachunkowości. Istnieje ryzyko dalszego naruszania określonych kowenantów finansowych związanych z zadłużeniem w EBOR przez Spółkę, w szczególności ze względu na utrzymujące się ceny surowców i wstrzymanie wydobycia w Tunezji. Pomimo, że EBOR w przeszłości odstępował od wymogu spełnienia kowenantów, nie ma pewności, że stanie się tak w przyszłości. Jeśli kowenanty nie zostaną spełnione bank może zażądać spłaty zadłużenia.
 • W czerwcu 2017 r. Spółka zakończyła sprzedaż swojego (100 proc. udziału) pośrednio zależnego podmiotu, posiadającego udziały w Bloku 9 w Syrii, dla którego w dniu 16 lipca 2012 r. zostało złożone oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej (Force Majeure) w związku
  z warunkami wynikającymi z destabilizacji w kraju. W wyniku transakcji sprzedaży zobowiązania w kwocie 2,2 mln USD odnoszące się do tych aktywów zostały odwrócone przez rachunek zysków i strat oraz zaprezentowane jako zysk ze zbycia aktywów. Odzwierciedla to realizowaną przez kierownictwo inicjatywę wzmocnienia bilansu Spółki
  w drodze zbywania aktywów nie związanych z podstawową działalnością.

Działania operacyjne – podsumowanie

 • Produkcja w Tunezji w II kw. 2017 r. wyniosła średnio 329 boe/d, co stanowi spadek
  w stosunku do 1.206 boe/d odnotowanych w II kw. 2016 r. Niższa produkcja w 2017 r. wynikała z zamknięcia pól w Tunezji. Pole Chouech Es Saida pozostaje nieczynne
  od 28 lutego 2017 r ze względu na kwestie pracownicze. Dodatkowo pole Sabria
  od 22 maja 2017 r. również jest nieczynne ze względu na niepokoje społeczne utrzymujące się w południowej części kraju. Obecnie oba pola pozostają zamknięte.
 • W Tunezji w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 0,1 mln USD. W Rumunii nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły 1,4 mln USD w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r. W II kw. 2017 r. rozpoczęto budowę stacji gazowej Moftinu. Poniesione nakłady obejmowały koszty pozyskania zezwoleń i licencjonowanie, dzierżawę gruntów i koszty bieżących badań inżynieryjnych, jak również koszty utrzymania biura w Bukareszcie.

Dalsze działania

Spółka będzie koncentrowała się na Rumunii, stanowiącej koło napędowe wzrostu w nadchodzących latach. Projekt zagospodarowania gazu Moftinu to projekt o krótkim horyzoncie czasowym
i spodziewane jest, że produkcja z odwiertów gazowych Moftinu-1001 i Moftinu-1000 rozpocznie się na początku 2018 r. Spółka podpisała 9 maja br. kontrakt wykonawczy EPCC i rozpoczęła
w II kw. 2017 r. budowę stacji gazowej o przepustowości operacyjnej na poziomie 15 MMcf/d. Uruchomienie produkcji gazu spodziewane jest w I kw. 2018 r .

Spółka przygotowuje również program wierceń, który stanowiłby realizację zobowiązań do wykonania prac w ramach uzyskanego przedłużenia i planuje wykonanie dwóch dodatkowych odwiertów produkcyjnych (Moftinu-1003 i Moftinu-1004) oraz potencjalnie – trzeciego w 2018 r. Zdaniem Spółki potencjalne wydobycie z tych odwiertów powinno móc doprowadzić do osiągnięcia przez stację pod koniec 2018 r. pełnej wydajności.

W Tunezji plany Spółki, aby skoncentrować się na przeprowadzeniu niskokosztowych programów prac w celu zwiększenia wydobycia z istniejących odwiertów, w tym ponownej aktywizacji Sabrii N-2 oraz zainstalowaniu rurek syfonowych w innym odwiercie na polu Sabria, uzależnione są od rozwiązania problemów społecznych w Tunezji i możliwości wznowienia produkcji w bezpiecznym
i zrównoważonym środowisku. Spółka postrzega pole Sabria jako szansę na znaczny rozwój w dłuższej perspektywie.

Wydobycie obniżyło się w II kw. 2017 r. do 329 boe/d, w porównaniu do 1.206 boe/d produkcji
w analogicznym okresie 2016 r. Spadek produkcji w II kw. 2017 r. wynika z zamknięcia pola Chouech Es Saida w Tunezji, które jest nieczynne od 28 lutego 2017 r. oraz pola Sabria – od 22 maja 2017 r. Zamknięcie tych pól nastąpiło w następstwie niepokojów społecznych na południu Tunezji,
które doprowadziły do wstrzymania produkcji ropy i gazu w regionie.

Produkcja dla całego 2017 r. uzależniona jest od pomyślnego rozwiązania kwestii niepokojów społecznych w południowej Tunezji oraz związanych z nimi spraw dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony.

Dokumenty uzupełniające

Pełne teksty „Sprawozdania kierownictwa z działalności” oraz „Sprawozdania finansowego” zostały zaraportowane w języku angielskim na stronie www.sedar.com, zaś w języku polskim i angielskim zaraportowane z wykorzystaniem systemu ESPI i będą także dostępne na stronie www.serinusenergy.com.

Skróty

bbl baryłka/baryłki bbl/d baryłek dziennie
boe baryłka ekwiwalentu ropy naftowej boe/d baryłek ropy naftowej dziennie
Mcf tysiąc stóp sześciennych Mcf/d tysiąc stóp sześciennych dziennie
MMcf milion stóp sześciennych MMcf/d milion stóp sześciennych dziennie
Mcfe ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych Mcfe/d ekwiwalent tysiąca stóp sześciennych dziennie
MMcfe ekwiwalent miliona stóp sześciennych MMcfe/d ekwiwalent miliona stóp sześciennych dziennie
Mboe tysiąc boe Bcf miliard stóp sześciennych
MMboe milion boe Mcm tysiąc metrów sześciennych
CAD dolar kanadyjski USD dolar amerykański

Uwaga:

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 Mcf to1 bbl, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną
w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Serinus

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc.

Calvin Brackman

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych

Tel.: +1-403-264-8877

cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.

Jeffrey Auld

Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)

Tel.: +1-403-264-8877

jauld@serinusenergy.com

Tłumaczenie:  Niniejsza  informacja  prasowa  została  przetłumaczona  na  język  polski  z  oryginału  w  języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) – Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt,  że stwierdzenia dotyczące przyszłości  odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.